Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774 ze zm.: ...

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające ze złożonych ...

Ponad 4,2 tys. rolników, którzy ubiegali się w 2008 r. o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z PROW 2007-2013, otrzymało do 5 sierpnia br. premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe 212,05 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 6,5 tys. wniosków na to działanie w 2008 r. ...

Do 7 siepnia br. rolnicy i właściciele lasów złożyli w skali kraju 3407 wniosków o dofinansowanie płatnych usług doradczych, w tym najwięcej w woj. zachodniopomorskim – 1267. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie o wsparcie finansowe w wysokości ponad 13 mln zł. ARiMR może pokryć  rolnikowi i właścicielowi lasu do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą. Udzielone wsparcie nie może być jednak wyższe ...

Największe zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” wykazują rolnicy i producenci rolni z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w tych województwach do 7 sierpnia br. 1248 wniosków na łączną kwotę ponad 6,26 mln zł oraz 1027 wniosków na kwotę ponad 5,13 mln zł. W całym kraju rolnicy i producenci rolni złożyli ...

„Dziennik” pisze, że rząd chce ograniczyć dotacje państwa do ubezpieczenia rolników w KRUS. Nad projektem pracuje zespół pod kierownictwem ministra Michała Boniego, szefa doradców strategicznych premiera. ...

Biorąc pod uwagę postulaty środowisk rolniczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano i skierowano do uzgodnień społecznych projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej ...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje zawieranie umów o przyznaniu pomocy finansowej z rolnikami, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o uzyskanie wsparcia z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, finansowanego z PROW 2007-2013. ...

Za kilka dni wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące znakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich. Co to oznacza dla hodowców bydła, owiec i kóz? ...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła w lipcu wypłacać wsparcie finansowe beneficjentom z branży rolno-spożywczej, którzy w 2008 r. ubiegali się o pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” i zrealizowali już swoje projekty inwestycyjne, zatwierdzone do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013. Pomoc, która refinansuje beneficjentowi część kosztów bezpośrednich poniesionych na wykonane inwestycje, ARiMR wypłaciła do ...

Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Kasa omawia istotne zmiany dotyczące podlegania temu ubezpieczeniu i wymiaru składek. ...

Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). ...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności (np. gradobicie, nawalne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie) i spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie, a także płatności rolnośrodowiskowe i ONW.  Również beneficjenci, którzy nie wykonali lub nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie o dofinansowanie inwestycji w ramach Sektorowego ...

Rośnie świadomość ubezpieczeniowa rolników. Dzięki wprowadzeniu obowiązkowych polis na uprawy, coraz więcej gospodarzy widzi sens w ubezpieczaniu trudów swojej pracy. Obecnie z 11 mln hektarów terenów uprawowych 3,5 mln objętych jest ochroną. ...

16 lipca 2009 roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TS) wydał wyrok w sprawie C-165/08 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, w którym stwierdził, że zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita Polska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom. ...