Rolnicy i producenci rolni z południowo-wschodniej Polski złożyli najwięcej wniosków o dofinansowanie kosztów ponoszonych na „Uczestnictwo w systemach jakości żywności”

Największe zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” wykazują rolnicy i producenci rolni z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w tych województwach do 7 sierpnia br. 1248 wniosków na łączną kwotę ponad 6,26 mln zł oraz 1027 wniosków na kwotę ponad 5,13 mln zł. W całym kraju rolnicy i producenci rolni złożyli 5400 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 29,07 mln zł.

Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” zostało uruchomione 15 kwietnia br., a pula środków przewidziana w całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 na dofinansowanie udziału rolników w systemach jakości żywności wynosi 100 mln euro. Termin składania wniosków w ramach tego działania upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych.

Liczba złożonych wniosków oraz kwota o jaką ubiegają się rolnicy w poszczególnych województwach:

Województwo

Liczba złożonych wniosków

Łączna maksymalna prognozowana kwota pomocy [zł]

Dolnośląskie

329

1 693 290,00

Kujawsko – pomorskie

45

390 730,00

Lubelskie

564

3 247 220,00

Lubuskie

79

393 420,00

Łódzkie

76

606 500,00

Małopolskie

1 248

6 267 660,00

Mazowieckie

499

3 423 410,00

Opolskie

17

93 430,00

Podkarpackie

1 027

5 132 000,00

Podlaskie

571

2 852 350,00

Pomorskie

59

328 900,00

Śląskie

82

454 460,00

Świętokrzyskie

207

1 127 330,00

Warmińsko – mazurskie

307

1 537 630,00

Wielkopolskie

50

327 930,00

Zachodniopomorskie

240

1 195 200,00

W kraju

5 400

29 071 460,00

Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest adresowane do producentów rolnych, wytwarzających produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, bezpośrednio lub po przetworzeniu, w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności oraz uznanych, krajowych systemów jakości żywności. Rolnicy korzystający z tego działania mogą ubiegać się m.in. o zwrot, do określonej kwoty, kosztów uzyskiwania certyfikatów i świadectw jakości oraz składek członkowskich wnoszonych na rzecz grupy producentów.

Możliwość skorzystania z pięcioletniej pomocy finansowej przysługuje rolnikom wytwarzającym w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności produkty, które są wpisane do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, a także do rejestru Chronionych Nazwy Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz produkty rolnictwa ekologicznego. Możliwość skorzystania z takiej pomocy przysługuje również rolnikom, którzy wytwarzają produkty w ramach krajowych, uznanych systemów jakości żywności. Obecnie tym działaniem objęty jest jeden taki system – Integrowanej Produkcji.

Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik lub producent rolny z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” uzależniona jest od tego, w jakim systemie jakości uczestniczy. Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać wynosi:

3200 zł – w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych.

996 zł – w systemie Rolnictwa ekologicznego

2750 zł – w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakup publikacji na temat IP i zakup pułapek feromonowych i lepowych).

Można jednocześnie ubiegać się o wsparcie, wypełniając osobne wnioski o pomoc, a potem o płatność, z tytułu uczestniczenia w różnych systemach jakości żywności albo w związku z wytwarzaniem różnych produktów posiadających Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność, Chronioną Nazwę Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne. Roczna suma uzyskiwanego wsparcia nie może być wyższa niż równowartość 3000 euro na gospodarstwo.

  • Pomoc może być przeznaczona na zwrot kosztów kontroli, po przeprowadzeniu których wydaje się:
  • certyfikaty zgodności lub świadectwa jakości handlowej produktów wytwarzanych w ramach systemów Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (dotyczy systemów: ChNP-ChOG, GTS );
  • certyfikaty zgodności wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzające, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 lub certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1), w załączniku XII (dotyczy systemu: Rolnictwo ekologiczne);
  • certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji. Do tych kosztów zalicza się także koszty poniesione na uzyskanie zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych (dotyczy systemu: IP).

Wsparcie może być przeznaczone także na zwrot kosztów składek poniesionych na rzecz grup producentów, które dostarczają swoim członkom w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność odpowiednich usług wynikających z uczestnictwa w systemach jakości żywności, np. kontroli czy szkoleń. Pomocą może być także objęty zakup specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia produkcji integrowanej oraz zakup pułapek feromonowych i lepowych (dotyczy systemu Integrowanej Produkcji).

Departament Komunikacji Społecznej