Rolnicy stanowią grupę zawodową, która obok górników czy budowlańców, jest najbardziej narażona na szkody. Jak pokazują statystyki, które prowadzi KRUS, tylko w pierwszym kwartale 2016 roku doszło do 4 659 wypadków na roli. ...

Banki mogą udzielać kredyty tylko do wysokości wartości gruntu – to za mało na inwestycje. ...

Jaki jest rzeczywisty obraz polskiej wsi i rolnictwa? Jakie są kierunki zmian w strukturach gospodarczych i społecznych na wsi? Jakie problemy nadal pozostają nierozwiązane i jakie zagrożenia można zidentyfikować dla dalszego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce? Okazją do dyskusji m.in. na te tematy była prezentacja najnowszego raportu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Polska wieś 2016. Raport o ...

Prezydencki projekt utrzymuje w mocy zapisy o GMO z dotychczas obowiązującej ustawy z 2003 roku. W sierpniu prezydent zawetował ustawę, uchwaloną przez Sejm 1 lipca 2011 roku. ...

Według ministra rolnictwa, Marka Sawickiego sięganie do kieszeni rolników nie rozwiąże problemu wydolności systemu emerytalnego. ...

W sobotę 3 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, uchwalona przez Sejm 16 września 2011 r. (Dz. U. nr 233, poz. 1382 z 2 listopada 2011 r.). ...

Minister Marek Sawicki podpisał dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich. ...

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego określono sposób ustalania tego numeru nadawanego zakładom produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego oraz wskazano wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w tego rodzaju zakładach. ...

Realizacja rozporządzeń unijnych i polskich ma wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowia publicznego i zapewnić eliminację z żywności niebezpiecznych czynników chorobotwórczych. ...

Od 1 marca 2010 r. kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych oraz kwoty dodatków przysługujących do tych świadczeń, przyznanych do dnia 28 lutego 2010 r., zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) i wynoszącym 104,62 ...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą, właściwe jednostki organizacyjne KRUS, jako płatnicy, obowiązane są pobierać, co miesiąc, zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. ...

Mając na uwadze, zbliżające się święta oraz fakt, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje. ...

Od 1 grudnia br. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego. Od 1 grudnia 2009 r. zasiłek pogrzebowy będzie ustalany od kwoty 3.113,86 zł, co oznacza jego zwiększenie o 64,76 zł. ...

Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada spadek nakładów na świadczenia zdrowotne w 2010 roku. W porównaniu z bieżącym rokiem mają być niższe o ponad 1,5 mld zł, a powodem tego będą – wg prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza – mniejsze od spodziewanych przez Fundusz wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. ...

Budynki w gospodarstwach rolnych objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, które zapewnia ochronę m.in. w razie huraganu, ognia czy powodzi. W przypadku strat wyrządzonych przez żywioł i rozmaite zdarzenia losowe PZU zwraca właścicielom wartość zniszczonego mienia. ...