Z dniem 31 marca 209 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97). Wprowadzają one ułatwienia dla osób fizycznych, które podejmują prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (bądź ją zawieszają, wznawiają lub zaprzestają jej prowadzenia). ...

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. (M.P. Nr 18 poz. 237) kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2009 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2835 zł. ...

Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od II kw. br. wynosi 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. ...

Ustawy majśce zastosowanie przy prowadzeniu działalności agroturystycznej to: ...

Od 1 stycznia 2009 roku jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wzrasta do kwoty 2545,16 zł, odpowiadającej 4-krotności emerytury podstawowej. ...

Z dniem 8 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507), która poprzez art. 33 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). ...

Kasa informuje o wymiarze kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2009 roku i przypomina, że ustawowy termin ich uregulowania upływa 31 stycznia 2009 roku. ...

Od dnia 1 stycznia 2006 r. na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite przepisy higieniczne dla żywności, w tym żywności pochodzenia zwierzęcego. Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania kryteriów, parametrów i wymagań, które w przeddzień rozszerzenia Unii zostały uchwalone w kilku rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. ...

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r., organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) „to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji”. Wprawdzie termin GMO jest pojęciem szerszym, obejmującym produkty genetycznej modyfikacji mikroorganizmów, główna uwaga ustawodawcy i opinii publicznej jest skierowana na rośliny transgeniczne, których genom ...

Warto czy nie warto? Pytanie w zasadzie bezprzedmiotowe, ponieważ od 1 lipca 2008 są to ubezpieczenia obowiązkowe, czyli rodzaj przymusu. Ubezpieczenia są dotowane i zostały wprowadzone również na wniosek samych rolników. Z udziałem środków budżetowych tworzony jest system powszechnych ubezpieczeń rolniczych mających na celu ochronę większej liczby rolników przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Odszkodowania w żadnym razie nie mogą generować ...

Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wdrażane są w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami). Celem ustawodawcy jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności rolniczej, a co za tym idzie popularności ubezpieczeń rolnych i ich rozpowszechnianie. ...

Agroturystyka a ustawa o usługach turystycznych Osoba chętna do świadczenia usług powinna udać się do Urzędu Gminy, na terenie której znajduje się obiekt i dokonać wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. O tym obowiązku traktuje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. ...

Ustawa o usługach turystycznych nakazuje kwaterodawcom przestrzeganie minimalnych wymagań sanitarnych, jednak podaje jedynie wymagania pod względem wyposażenia (powierzchnia pokoi, maksymalna ilość osób przypadająca na łazienkę, wyposażenie łazienek i pokoi) oraz podaje jaki dokument potwierdza przestrzeganie tych przepisów. Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzoruje właściwy miejscowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. ...

1. Rynek mleka jest jednym z branżowych rynków rolnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Poddany jest on daleko idącej reglamentacji prawnej. Jednym z głównych instrumentów nań oddziałujących o charakterze administracyjnoprawnym jest kwotowanie produkcji. Jej działanie polega na ograniczaniu produkcji mleka na ustalonym z góry poziomie. Jednocześnie kwotowanie mleka nie przesądza o zakazie wytwarzania ilości ponad ustalony pułap, a tylko powoduje, że ...