ARiMR rozpoczęła wypłacanie pieniędzy przedsiębiorcom inwestującym w przetwórstwo spożywcze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła w lipcu wypłacać wsparcie finansowe beneficjentom z branży rolno-spożywczej, którzy w 2008 r. ubiegali się o pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” i zrealizowali już swoje projekty inwestycyjne, zatwierdzone do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013. Pomoc, która refinansuje beneficjentowi część kosztów bezpośrednich poniesionych na wykonane inwestycje, ARiMR wypłaciła do końca lipca 13 przedsiębiorcom w łącznej wysokości ponad 5,94 mln zł.

Wśród pierwszych beneficjentów pomocy dominują firmy działające w branży mięsnej, mleczarskiej i owocowo-warzywnej. Dofinansowane przez Agencję inwestycje dotyczyły przede wszystkim zakupu maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu. Średnia wysokość pomocy wypłaconej w przeliczeniu na jeden projekt wynosi około 450 tys. zł.

Projekty zostały zrealizowane zgodnie z umowami o przyznaniu pomocy, które ARiMR podpisywała z beneficjentami po pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosków. Do tej pory zakończono obsługę 487 wniosków o przyznanie pomocy, czyli 60% przyjętych w czasie I naboru w roku 2008. Stan obsługi pozostałych wniosków z tego naboru jest zaawansowany a proces zawierania z beneficjentami umów o przyznaniu pomocy Agencja planuje zakończyć we wrześniu 2009 r. poza przypadkami, w których zawarcie tych umów będzie niemożliwe z uwagi na wydłużenia terminów na wniosek beneficjenta.

W czerwcu i lipcu beneficjenci z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, którzy wykonali inwestycje przewidziane do dofinansowania w zawartych umowach o przyznaniu pomocy, złożyli w ARiMR 53 wnioski o płatność na kwotę 47 mln zł. Dofinansowanie, o które wystąpili wykorzystuje w 3,6% dostępnego limitu środków na to działanie. Zanim Agencja podejmie decyzję o wypłaceniu środków, każdy złożony wniosek o płatność jest rozpatrywany pod kątem zgodności zrealizowanych inwestycji z umową, prawidłowości udokumentowania poniesionych wydatków oraz wywiązania się beneficjentów z obowiązków wynikających z umowy. Rzeczywisty stan realizacji inwestycji dodatkowo sprawdzany jest w trakcie terenowej wizytacji w miejscu realizacji projektu.

Agencja zakończyła ocenę wstępną (tzw. „preselekcję”) wniosków o przyznanie pomocy, które złożyli przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej w ramach II naboru w 2009 r. Prowadzona jest obecnie weryfikacja: ich kompletności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, krzyżowa i limitu pomocy. Do beneficjentów, u których stwierdzono braki, wysyłane są pisma o uzupełnienie wniosków w tym zakresie.

Departament Komunikacji Społecznej