Komunikat MRiRW w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

16 lipca 2009 roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TS) wydał wyrok w sprawie C-165/08 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, w którym stwierdził, że zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita Polska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom.

Przedmiotowa sprawa rozpoczęła się w 2006 roku. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TS) wydał wyrok w trybie art.. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Wyrok ten ma charakter deklaratoryjny i nie orzeka o dalszym stosowaniu kwestionowanych przepisów, a zatem przepisy te nie przestają istnieć w krajowym porządku prawnym.

TS w wyroku nie określa terminu, w jakim państwo powinno zastosować się do rozstrzygnięcia.

Nie mniej jednak strona polska, w projekcie ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, prowadzonej przez Ministra Środowiska, a przyjętej przez Komitet Rady Ministrów w dniu 17 lipca br., wprowadza przepisy zgodnie z prawodawstwem unijnym. Tym samym, po przejściu drogi legislacyjnej zostanie wypełnione rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.