Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego przodują w składaniu wniosków o dofinansowanie płatnych usług doradczych

Do 7 siepnia br. rolnicy i właściciele lasów złożyli w skali kraju 3407 wniosków o dofinansowanie płatnych usług doradczych, w tym najwięcej w woj. zachodniopomorskim – 1267. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie o wsparcie finansowe w wysokości ponad 13 mln zł. ARiMR może pokryć  rolnikowi i właścicielowi lasu do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą. Udzielone wsparcie nie może być jednak wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. Na działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” przewidziano do wykorzystania w tegorocznym naborze wniosków około 767 mln zł.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę na świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Takie uprawnienie posiadają:

  1. jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
  2. izby rolnicze;
  3. podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spośród 3315 rolników, którzy złożyli do 7 sierpnia br. wnioski o przyznanie pomocy z tego działania, 2114 ubiega się o dofinansowanie usług doradczych związanych z przestrzeganiem dobrej kultury rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska, a 1302 chce korzystać z płatnego doradztwa w zakresie dobrostanu zwierząt.

Do 7 sierpnia br. właściciele lasów złożyli 92 wnioski o dofinansowanie płatnych usług doradczych. Są oni zainteresowani współpracą z firmami świadczącymi usługi doradcze w zakresie zwykłej praktyki leśnej, ochrony leśnej różnorodności biologicznej oraz pielęgnowania uprawy z odnowienia naturalnego.

Wnioski złożone do 7 sierpniaa br. o dofinansowanie płatnych usług doradczych w poszczególnych województwach:

Lp.

Województwo

Limit środków  na 2009 r. [w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wnioskowana kwota pomocy [w zł]

1

Dolnośląskie

767 200 000,00

31

52 850

2

Kujawsko–pomorskie

239

682 550

3

Lubelskie

59

222 900

4

Lubuskie

11

29 700

5

Łódzkie

23

137 100

6

Małopolskie

17

437 000

7

Mazowieckie

199

799 900

8

Opolskie

35

167 500

9

Podkarpackie

21

52 150

10

Podlaskie

35

207 400

11

Pomorskie

423

1 507 100

12

Śląskie

46

103 250

13

Świętokrzyskie

2

13 300

14

Warmińsko–mazurskie

683

3 747 250

15

Wielkopolskie

316

1 255 389

16

Zachodniopomorskie

1 267

4 178 050

W kraju

3 407

13 593 389

Procedura przyznawania pomocy z tego działania obejmuje dwa etapy. Najpierw zainteresowany powinien złożyć wniosek o pomoc. Wnioski wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyła listem poleconym albo pocztą kurierską do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca otrzyma decyzję pozytywną, dopiero wtedy powinien w tym samym biurze złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w tegorocznym naborze upływa z końcem dnia roboczego, następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120%  dostępnych środków.

Departament Komunikacji Społecznej