ARiMR finalizuje podpisywanie umów o przyznaniu pomocy rolnikom, którzy w 2007 r. złożyli wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje zawieranie umów o przyznaniu pomocy finansowej z rolnikami, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o uzyskanie wsparcia z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, finansowanego z PROW 2007-2013.

Do 4 sierpnia br. ARiMR podpisała 14 132 umowy, co stanowi 96,2% przewidywanej liczby. Łączna kwota dofinansowania przyznana w ramach podpisanych umów wynosi ponad 1,7 mld zł. Ponad 11,7 tys. rolników zrealizowało w całości lub części zaplanowane inwestycje i złożyło wnioski o płatność na sumę przekraczającą 1,24 mld zł, co stanowi 69,4% zakontraktowanej kwoty pomocy. Dla 8 926 beneficjentów Agencja wystawiła zlecenia płatności na 919,2 mln zł, w ramach których wypłaciła 752,5 mln zł.

W pierwszym naborze przeprowadzonym w 2007 r., złożono 18,3 tys. wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. W wielu wnioskach były błędy i brakowało wymaganych dokumentów. Agencja zwróciła się do rolników o uzupełnienie tych wniosków. Ponadto duża grupa rolników skorzystała z możliwości, jaką stworzył minister rolnictwa nowelizując rozporządzenie o przyznawaniu pomocy z tego działania, wprowadzając zmiany do swoich biznesplanów i zdecydowała się np. na zakup innej maszyn niż pierwotnie zakładali. Z rolnikami, którzy składali wnioski w 2007 r. ARiMR mogła rozpocząć podpisywanie umów o przyznaniu pomocy w IV kwartale 2008 r., po otrzymaniu pełnej akredytacji na to działanie. Pracownicy Agencji skoncentrowali się wtedy na podpisywaniu umów z tymi rolnikami, którzy złożyli poprawnie wypełnione wnioski i nie zmieniali planowanych zakupów. Przesunęło się natomiast w czasie podpisywanie umów z tymi beneficjentami, którzy poprawiali lub uzupełniali swoje wnioski złożone w 2007 r. Takie wnioski, zgodnie z obowiązującymi procedurami, trzeba było poddać ARiMR ponownej weryfikacji. Duża grupa rolników zrezygnowała z wprowadzenia koniecznych poprawek i uzupełnień do swoich wniosków i ich wnioski niespełniające kryteriów przyznania pomocy ARiMR musiała odrzucić.

W tym roku, w drugim naborze przeprowadzonym w okresie od 21 do 28 kwietnia, do Oddziałów Regionalnych ARiMR rolnicy złożyli bezpośrednio lub przesłali pocztą blisko 25 tys. wniosków o pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wstępna weryfikacja wykazała, że składane w tym roku wnioski rolnicy przygotowali dużo lepiej od złożonych w 2007 roku, dlatego możliwa jest ich szybsza obsługa. Od czerwca podpisywane są umowy z tymi beneficjentami. Dodatkowa grupa pracowników skierowana w OR ARiMR do rozpatrywania tych wniosków daje gwarancję, że liczba umów podpisywanych z beneficjentami ubiegającymi się w br. o pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie sukcesywnie wzrastała, a to ożywi popyt na sprzęt rolniczy, ponieważ połowa rolników ubiega się o dofinansowanie zakupu ciągników i maszyn.

Ze złożonych w 2007 i 2009 roku wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” wynika, że rolnicy planowali kupić maszyny i urządzenia rolnicze na za około 9,8 mld zł. ARiMR może dofinansować do 60% poniesionych przez rolników kosztów, lecz nie więcej niż 300 tys. zł, jakie rolnik poniesie na zrealizowanie inwestycji założonej w biznesplanie, który dołączył do wniosku złożonego w Agencji.

Inwestycje rolników na zakup maszyn i urządzeń rolniczych są kontynuacją trendu, który pojawił się już w latach 2004 – 2006 przy wdrażaniu Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego rozwój i unowocześnianie rolnictwa. Z tego programu skorzystało blisko 21 tys. rolników, a spośród nich ponad 80% inwestowało w zakup sprzętu rolniczego. Beneficjentom, którzy ubiegali się o pomoc na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Agencja wypłaciła z „ SPO Rolnego” ponad 2 mld zł. Kwota ta stanowi blisko jedną trzecią wszystkich środków wydanych przez ARiMR z tego programu.

Departament Komunikacji Społecznej