Uwaga, aktualne informacje dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku ulew, gradobicia lub powodzi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności (np. gradobicie, nawalne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie) i spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie, a także płatności rolnośrodowiskowe i ONW.  Również beneficjenci, którzy nie wykonali lub nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie o dofinansowanie inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą  zostać całkowicie lub częściowo zwolnieni przez ARiMR z wykonania tego zobowiązania lub też Agencja może zmienić termin jego wykonania.

Rolnik, u którego wystąpiły takie szkody na działkach rolnych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powinien w terminie 10 dni od daty ustania nadzwyczajnych zjawisk powiadomić o ich wystąpieniu Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, w którym składał wniosek. Potwierdzeniem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności będzie protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Po otrzymaniu tych protokołów rolnicy powinni je dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR, w którym składali wcześniej wniosek.

Rolnik, u którego wystąpiły na działkach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych czy ONW, szkody spowodowane przez gradobicie, ulewy, osuwiska ziemi, powodzie, powinien nie później niż w terminie 10 dni od daty ustania tych nadzwyczajnych zjawisk powiadomić na piśmie o ich wystąpieniu kierownika biura powiatowego ARiMR, w którym składał wniosek oraz obowiązkowo dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Potwierdzeniem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności będzie protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Po otrzymaniu tych protokołów rolnicy powinni je dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR, w którym składali wcześniej wniosek. Rolnikowi, który nie wywiąże się z obowiązku poinformowania ARiMR o tym, że nie mógł spełnić wymogu z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności oraz nie dostarczy protokołu, zostanie obniżona kwota należnych płatności do określonej działki rolnej na której stwierdzono uchybienia.

Natomiast beneficjenci działań inwestycyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR, którzy z powodu wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, np. katastrof naturalnych spowodowanych ulewami, gradobiciami i związanymi z nimi powodziami, dotykającymi grunty gospodarstwa lub powodującymi uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji, nie wykonali lub nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie, mogą  zostać całkowicie lub częściowo zwolnieni przez Agencję z wykonania tego zobowiązania lub też za zgodą Agencji zmianie może ulec termin jego wykonania.

W celu skorzystania z takiej możliwości należy w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w pierwszej kolejności złożyć pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami – jeżeli są już w ich posiadaniu (np. protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody), w terminie:

  • w przypadku Beneficjentów SPO „Restrukturyzacja…” – 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku,
  • w przypadku Beneficjentów PROW 2007-2013 –  10 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

Departament Komunikacji Społecznej