Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w I kwartale br. wyniosła 11 767 zł za 1 ha i była wyższa od analogicznej ceny w IV kwartale 2007 r. o 678 zł (tj. o niewiele ponad 6 %). Natomiast w porównaniu z I kwartałem 2007 r. cena 1 ha gruntów rolnych ...

Zgodnie z art. 700 Kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”. ...

Według danych Agencji, na koniec czerwca 2007 r. do Zasobu ogółem przejęto 2314 zespołów dworskich i pałacowo-parkowych, wpisanych do rejestru zabytków, z tego trwale rozdysponowano 1437 zespołów, w tym poprzez sprzedaż 1068, wniesienie do jednoosobowych spółek 148. Nadal w Zasobie jest 877 zespołów, z tego w dzierżawie pozostaje 654, w administrowaniu 128, w zarządzie i wieczystym użytkowaniu 5. Na rozdysponowanie ...

Dostatecznie wczesna diagnoza ciąży u krów umożliwia właściwą organizację stada. Ten truizm nie tylko w niczym nie stracił na swojej wartości w obecnych czasach, ale wobec narastającego zjawiska niepłodności w stadach o wysokiej wydajności nabrał dodatkowego znaczenia. ...

W piątek, 28 marca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbyła się konferencja „Towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa”. Podczas konferencji, w której wziął udział Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w ministerstwie rolnictwa oraz Wojciech Kuźmiński, prezes ANR, wręczono pamiątkowe puchary zwycięzcom trzynastego „Rankingu 300″, powstałego z inicjatywy Agencji, Instytutu ...

Jak wynika z danych za 2007 r. rolnicy są gotowi płacić coraz więcej za możliwość korzystania z dzierżawy gruntów rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Średni czynsz dzierżawny z umów zawartych w 2007 r. wyniósł 6,7 dt pszenicy za 1 ha. Był on o 67,5% wyższy niż czynsz uzyskiwany z takich samych umów w roku 2006 (4,0 dt/ha). ...

Głównym szkodnikiem ziemniaka w Polsce jest i będzie stonka ziemniaczana, która jak żaden inny owad przyczyniła się do rozwoju chemicznej ochrony roślin w naszym kraju. Historia walki ze stonką ziemniaczaną trwa już ponad 50 lat i pomimo zmniejszenia się powierzchni upraw ziemniaka szkodnik ten stale, poważnie tej roślinie zagraża. ...

Ustawa o usługach turystycznych nakazuje kwaterodawcom przestrzeganie minimalnych wymagań sanitarnych, jednak podaje jedynie wymagania pod względem wyposażenia (powierzchnia pokoi, maksymalna ilość osób przypadająca na łazienkę, wyposażenie łazienek i pokoi) oraz podaje jaki dokument potwierdza przestrzeganie tych przepisów. Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzoruje właściwy miejscowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. ...

Agroturystyka a ustawa o usługach turystycznych Osoba chętna do świadczenia usług powinna udać się do Urzędu Gminy, na terenie której znajduje się obiekt i dokonać wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. O tym obowiązku traktuje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. ...

Dopłaty bezpośrednie wielu rolnikom dają szansę na zwiększenie swych rocznych dochodów. Składając w 2007 roku wniosek o dopłaty bezpośrednie rolnicy będą musieli uwzględnić w nim wszystkie zmiany przygotowane przez ministerstwo Rolnictwa. ...

Rynki hurtowe nie odczuwają kryzysu, a sprzedaż owoców i warzyw pozostaje stabilna rok do roku. Ceny warzyw w pierwszych dniach października są niższe rok do roku i ten trend powinien się utrzymać w kolejnych miesiącach – powiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe (SPRH). ...

1. Rynek mleka jest jednym z branżowych rynków rolnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Poddany jest on daleko idącej reglamentacji prawnej. Jednym z głównych instrumentów nań oddziałujących o charakterze administracyjnoprawnym jest kwotowanie produkcji. Jej działanie polega na ograniczaniu produkcji mleka na ustalonym z góry poziomie. Jednocześnie kwotowanie mleka nie przesądza o zakazie wytwarzania ilości ponad ustalony pułap, a tylko powoduje, że ...

W najbliższy czwartek, 11 września 2014 r., w Augustowie, rozpocznie się trzydniowe, XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia”. ...