Ważne dla poszkodowanych dzierżawców – zasady obniżania czynszu

Zgodnie z art. 700 Kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.

Stosownie do wymienionego przepisu, do okoliczności uzasadniających roszczenie o obniżenie czynszu należą zdarzenia, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby. Są to przede wszystkim zdarzenia wynikające z negatywnego działania sił przyrody, na które dzierżawca przy dołożeniu należytej staranności nie mógł mieć wpływu, takie jak: huragan, gradobicie, pożar, albo którym nie mógł w żaden sposób zapobiec np. powódź, susza, wymarznięcie.

Wnioski o obniżenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 K.c., dzierżawcy powinni składać we właściwych oddziałach terenowych Agencji. Wniosek powinien być złożony na formularzu udostępnianym przez oddziały terenowe Agencji. Wniosek ten powinien być złożony w terminie, umożliwiającym jego rozpatrzenie przed terminem płatności drugiej raty czynszu. W przypadku złożenia wniosku na krótko przed wymienionym terminem, powinien on również zawierać wniosek o przesunięcie wymaganej raty czynszu.

Szczegółowe informacje w powyższej kwestii znajdują się w pkt. 16 tekstu zatytułowanego „Dzierżawa nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – wybrane zagadnienia”, dostępnego na stronie: http://www.anr.gov.pl/pl/article/13261

Krzysztof Chojnacki Agencja Nieruchomości Rolnych