Ceny rosną wolniej

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w I kwartale br. wyniosła 11 767 zł za 1 ha i była wyższa od analogicznej ceny w IV kwartale 2007 r. o 678 zł (tj. o niewiele ponad 6 %). Natomiast w porównaniu z I kwartałem 2007 r. cena 1 ha gruntów rolnych wzrosła o 2 790 zł (z 8 977 zł), czyli o 31 %.

W I kwartale 2008 r. Agencja najdrożej sprzedawała grunty rolne w województwach: wielkopolskim (prawie 20 tys.zł/ha), kujawsko-pomorskim (ponad 15 tys. zł), małopolskim (prawie 15 tys. zł). Natomiast mniej niż za 9 tys. zł za 1 ha można było kupić nieruchomości rolne z Zasobu WRSP tylko w województwach lubuskim i lubelskim.

Dynamika wzrostu cen na początku bieżącego roku jest niższa niż w roku ubiegłym w tym samym czasie.

W 2007 roku Agencja sprzedała ponad 103 tys. ha gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (w 2006 roku – 107 tys. ha). Najwięcej w województwach: zachodniopomorskim (21 746 ha), warmińsko-mazurskim (21 684 ha), lubuskim (9 640 ha), dolnośląskim (9 023 ha). W Zasobie do rozdysponowania pozostało około 345 tys. ha, natomiast w dzierżawie jest prawie 1 mln 840 tys. ha.

Najwięcej gruntów do rozdysponowania znajduje się na terenach województw: zachodniopomorskiego (ponad 60 tys. ha), warmińsko-mazurskiego (prawie 50 tys. ha), lubuskiego (ponad 37 tys. ha), dolnośląskiego (prawie 36 tys. ha). Z kolei najmniej gruntów Agencja posiada w województwach: małopolskim (nieco ponad 5 129 ha), podlaskim i kujawsko-pomorskim (po ok. 7 000 ha).

Do czynników utrudniających intensyfikację sprzedaży zaliczyć można wygaśnięcie z końcem 2003 r. planów zagospodarowania przestrzennego w wielu gminach, niektóre z nich nie posiadają nawet studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Niewielki postęp prac nad opracowaniem planów i niepewność co do przyszłej funkcji nieruchomości i związane z tym ryzyko sprzedaży nieruchomości za cenę nie odzwierciedlającą jej faktycznej wartości, w wielu przypadkach uniemożliwiały przeznaczanie nieruchomości Zasobu do sprzedaży (pozostawały one najczęściej w dzierżawie).

Również uchwalane obecnie plany i studia, z uwagi na występujące niekiedy niejednoznaczne i niejasne zapisy (np. alternatywane przeznaczenie nieruchomości: rolne i nierolne, co oczywiście jest korzystne dla potencjalnych inwestorów) – mogą stanowić barierę trwałego zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa.

Kolejnym problemem są roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone do Agencji. Jak wynika z rozpoznania roszczenia te dotyczą areału ok. 500 tys. ha gruntów Zasobu WRSP. Do Agencji wpłynęły w tej sprawie 2 634 wnioski. Są województwa gdzie udział roszczeń w stanie posiadania Zasobu jest bardzo wysoki i wynosi ponad 65 %, np. woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie.

Grażyna Kapelko na podst. ZGZ/ za Agencja Nieruchomości Rolnych