Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Z dniem 31 marca 209 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97). Wprowadzają one ułatwienia dla osób fizycznych, które podejmują prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (bądź ją zawieszają, wznawiają lub zaprzestają jej prowadzenia).

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje rolników (ich domowników), którzy jako osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej:
  • * podejmą z dniem 31 marca 2009 roku prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • * zawieszą , a następnie wznowią jej wykonywanie,
  • * bądź zmienią rodzaj lub przedmiot wykonywanej działalności według PKD,

że zgodnie z zasadami określonymi przywołanymi przepisami, aby złożyć oświadczenie w sprawie kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników wystarczy udać się do organu edwidencyjnego i odpowiednio wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek ten umożliwia m.in. zgłoszenie zawieszenia bądź zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioski te oraz stosowne zaświadczenia organów ewidencyjnych będą podstawą do podejmowania przez terenowe jednostki Kasy rozstrzygnięć, czy wnioskodawcy nadal będą spełniali warunki do kontynuowania podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Złożenie wniosku w sprawach dotyczących zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej wymagane jest z kolei do ustalenia przez Kasę, czy wnioskodawca będzie nadal zobowiązany do opłacania składek w ich podwójnej wysokości.

W przedmiotowym wniosku dotyczącym wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, osoby zainteresowane powinny wypełnić odpowiednio rubrykę: „Dane dla potrzeb KRUS”.

Składając w organie ewidencyjnym wniosek z informacją o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, należy wskazać nazwę jednostki terenowej Kasy właściwej dla danej osoby, prowadzącej jej sprawy z ubezpieczenia społecznego rolników.

Natomiast osoby, które podejmują współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, która w takich przypadkach nie podlega ewidencji, nadal obowiązuje składanie oświadczeń na druku KRUS UD-24 o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

W przypadkach, gdy osoby współpracujące z przedsiębiorcą i z przyczyn dotyczących tego przedsiębiorcy zgłaszać będą:
1. przerwy we współpracy w prowadzeniu pozarolniczej działalności i następnie jej wznowienie,
2. zaprzestanie współpracy przy jej prowadzeniu
osoby te zobowiązane będą do złożenia zaświadczenia właściwego organu ewidencyjnego potwierdzającego wpis o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu prowadzenia przez tego przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozostałe unormowania dla ubezpieczonych w Kasie rolników/domowników prowadzących lub współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej są bez zmian.