Uwarunkowania prawne agroturystyki

  • Ustawy majśce zastosowanie przy prowadzeniu działalności agroturystycznej to:

  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225) w myśl której gospodarstwo agroturystyczne przygotowujące posiłki dla gości jest zakładem żywienia zbiorowego i podlega obowiązkowi rejestracji oraz zatwierdzenia przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ponadto musi ono spełniać wymagania higieniczne określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r.
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz.1095 z późniejszymi zmianami), w której art. 3 stanowi, że przepisów tej ustawy nie stosuje się w przypadku wynajmowania pokoi przez rolników, sprzedaży posiłków oraz świadczenie w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z obsługą turystów.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) w myśli którego podatek od towarów i usług dotyczy także osób świadczących usługi agroturystyczne. Na podstawie art. 113 ust. 1 od podatku zwalnia się podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowej kwoty 50 000 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r, nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami), reguluje ona opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektóre dochody uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, jeżeli nie są one zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 35 usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach (do których zalicza się m.in. pokoje wynajmowane przez rolników i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych), jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia, sanitarne, przeciwpożarowe i inne określone odrębnymi przepisami. Ponadto art. 39 określa, że rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany do zgłoszenia obiektu do ewidencji prowadzonej przez wójta właściwego ze względu na miejsce jego położenia.
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą jeśli liczba pokoi wynajmowanych turystom w danym gospodarstwie nie przekracza 5, to zostało ono wyłączone z pojęcia działalności gospodarczej. Pokoje takie ulegają opodatkowaniu tak, jak pomieszczenia mieszkalne.
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz.. 176 z późniejszymi zmianami), w myśl art. 21 zwalnia się z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., nr 50, poz. 291), zgodnie z art. 5a rolnik podlegający ubezpieczeniu w pełnym zakresie nieprzerwanie przez 3 lata, rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nadal podlega temu ubezpieczeniu (KRUS) jeśli spełni określone w nim warunki.

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny