Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych

Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wdrażane są w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami). Celem ustawodawcy jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności rolniczej, a co za tym idzie popularności ubezpieczeń rolnych i ich rozpowszechnianie.

Obowiązkowe ubezpieczenia
Ubezpieczenia upraw staną się obowiązkowe od 1 lipca 2008 r. Obowiązek ubezpieczenia obejmie co najmniej 50% powierzchni upraw, co wynika pośrednio z przepisów unijnych. Od 2010 r. każdy rolnik we wszystkich krajach Unii, który w wyniku klęski żywiołowej poniesie duże straty i będzie się ubiegał o pomoc publiczną, będzie musiał okazać wcześniej zawarte ubezpieczenie na co najmniej 50% areału upraw. Ubezpieczenia zwierząt pozostaną ubezpieczeniami dobrowolnymi.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty to równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Przedmiot ubezpieczenia dla upraw i zwierząt
Uprawy, które objęte są ochroną ubezpieczeniową to:
kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, tytoń, drzewa i krzewy owocowe, warzywa gruntowe; możliwość ubezpieczenia roślin strączkowych, truskawek oraz tytoniu zaistnieje dopiero po otrzymaniu przez ustawodawcę notyfikacji Komisji Europejskiej. Uprawy rolne mogą być ubezpieczone od ryzyka: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych.

Zwierzęta objęte ochroną ubezpieczeniową: bydło, konie, owce, kozy, świnie, drób. Zwierzęta mogą być ubezpieczone od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Wysokość dopłat do składek
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2009 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1488), w wysokości: 50% składki do 1 ha upraw rolnych i 50% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

Gdzie można zawrzeć ubezpieczenia dotowane upraw i zwierząt
Zgodnie z ustawą, w grudniu 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł na rok 2009 z trzema zakładami ubezpieczeń umowy, w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek od ryzyka wystąpienia skutków ww. zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.