Od 1 czerwca 2009 r. zasiłek pogrzebowy będzie ustalany od kwoty 3.185,61 zł, co oznacza jego zwiększenie o 178,12 zł. ...

Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za III kw. br. wynosi 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. ...

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników; ...

Polacy powszechnie nie czytają ogólnych warunków podpisywanych umów. Dotyczy to także porozumień zawiązywanych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Rezultatem takich zachowań jest brak świadomości na temat rzeczywistego zakresu ochrony, co wielokrotnie staje się powodem frustracji, bezradności, a czasem nawet tragedii. Czy można tego uniknąć? ...

Od dnia 26 marca 2009 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. ...

Z dniem 31 marca 209 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97). Wprowadzają one ułatwienia dla osób fizycznych, które podejmują prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (bądź ją zawieszają, wznawiają lub zaprzestają jej prowadzenia). ...

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. (M.P. Nr 18 poz. 237) kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2009 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2835 zł. ...

Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od II kw. br. wynosi 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. ...

Ustawy majśce zastosowanie przy prowadzeniu działalności agroturystycznej to: ...

Od 1 stycznia 2009 roku jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wzrasta do kwoty 2545,16 zł, odpowiadającej 4-krotności emerytury podstawowej. ...

Z dniem 8 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507), która poprzez art. 33 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). ...

Kasa informuje o wymiarze kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2009 roku i przypomina, że ustawowy termin ich uregulowania upływa 31 stycznia 2009 roku. ...

Od dnia 1 stycznia 2006 r. na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite przepisy higieniczne dla żywności, w tym żywności pochodzenia zwierzęcego. Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania kryteriów, parametrów i wymagań, które w przeddzień rozszerzenia Unii zostały uchwalone w kilku rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. ...

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r., organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) „to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji”. Wprawdzie termin GMO jest pojęciem szerszym, obejmującym produkty genetycznej modyfikacji mikroorganizmów, główna uwaga ustawodawcy i opinii publicznej jest skierowana na rośliny transgeniczne, których genom ...

Warto czy nie warto? Pytanie w zasadzie bezprzedmiotowe, ponieważ od 1 lipca 2008 są to ubezpieczenia obowiązkowe, czyli rodzaj przymusu. Ubezpieczenia są dotowane i zostały wprowadzone również na wniosek samych rolników. Z udziałem środków budżetowych tworzony jest system powszechnych ubezpieczeń rolniczych mających na celu ochronę większej liczby rolników przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Odszkodowania w żadnym razie nie mogą generować ...