16 lipca 2009 roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TS) wydał wyrok w sprawie C-165/08 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, w którym stwierdził, że zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita Polska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom. ...

W 2003 roku po długich debatach w całej Europie na temat kształtu polityki rolnej ministrowie rolnictwa UE uzgodnili wprowadzenie zmian i reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Reforma ta całkowicie zmieniła sposoby wspierania przez UE jej sektora rolnego. Kierunek który został zapoczątkowany w ramach planowanych reform to subsydiowanie wypłacane niezależnie od wielkości i rodzaju produkcji, czyli wprowadzenia tzw. Płatności Jednolitej (SPS). ...

W obecnych czasach ceny nawozów sztucznych rosną znacznie szybciej niż ceny produktów rolnych. W ostatnich dwóch latach ceny nawozów poszybowały w górę nawet blisko 100% i przekroczyły niekiedy kwotę 2000 zł za tonę nawozu. ...

Z dotychczas przeprowadzonych przez ARiMR kontroli wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance), wynika, że polscy rolnicy dobrze wypełniają unijne normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej. Na około tysiąc kontroli jedynie w kilku przypadkach okazało się, że wymogi dotyczące ochrony środowiska nie są przestrzegane, a nieprawidłowości dotyczą ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje ...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wydał w lipcu trzy zgody na uruchomienie przez ARiMR kredytów klęskowych. Na tej podstawie Agencja upoważniła banki, z którymi ma podpisane umowy do rozpoczęcia procedur przyznawania tych kredytów rolnikom poszkodowanym przez tegoroczne powodzie, podtopienia gruntów i ulewy. Dotyczy to gmin w województwach dolnośląskim, podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie komisje powołane przez wojewodów oszacowały już ...

W 11 województwach Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują nadal wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. O pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza mogą się ubiegać rolnicy i ich domownicy. W pięciu województwach zakończono przyjmowanie wniosków na to działanie w ramach tegorocznego naboru, ponieważ zostały tam wyczerpane limity środków przewidziane w 2009 roku. ...

Raz do roku rolnik posiadający gospodarstwo rolne musi podjąć decyzję, u którego ubezpieczyciela wznowi swoje ubezpieczenie obowiązkowe. Czy jednak fakt posiadania ubezpieczenia obowiązkowego gwarantuje rolnikowi pełną ochronę? Lepiej się o tym nie dowiedzieć z chwilą wystąpienia szkody. ...

Zaledwie 10% rolników wykupiło obowiązkowe ubezpieczenia upraw. Spora część gospodarzy nie zrobiła tego, gdyż nie miała takiej możliwości. Zakłady ubezpieczeniowe nie chcą bowiem ubezpieczać terenów najbardziej zagrożonych suszą lub podtopieniami. ...

W gminach i wsiach, w których ostatnie powodzie i ulewy wyrządziły szkody komisje powołane przez wojewodów przystąpiły do szacowania strat. Na podstawie opinii tych komisji wojewodowie będą występować do Ministra Rolnictwa o uruchomienie kredytów klęskowych. ...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła realizację Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Łącznie wypłacono beneficjentom około 6,58 mld zł, czyli ponad 99% środków jakie Polska miała do wykorzystania na realizacje tego programu. Z wypłaconej kwoty około 5,42 mld zł przypada na 9 działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, a blisko 1,16 mld ...

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany do przepisów wspólnotowych dotyczące norm jakości handlowej dla owoców i warzyw zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w zakresie norm ...

Jeszcze tylko dziś i jutro rolnicy mogą kupić obowiązkowe ubezpieczenia połowy upraw rolnych na sezon 2008/2009. Ich brak oznacza kary w wysokości 2 euro od każdego hektara. Ale prawdziwe konsekwencje będą dopiero w przyszłym roku. ...

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 czerwca 2009 r., nr 87, poz. 727 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja br. w sprawie określenia nowej wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. ...

System podatkowy w rolnictwie obejmuje m.in. podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej. ...

Z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-06 wdrażanego przez ARiMR do 30 czerwca br. Agencja wypłaciła w sumie rolnikom 14,2 mld zł, wykorzystując w całości przyznany Polsce limit środków. ...