Pieniądze z SPO Rolnictwo 2004-2006 zostały wykorzystane prawie w 100%. ARIMR wypłaciła rolnikom i przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej 6,58 mld zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła realizację Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Łącznie wypłacono beneficjentom około 6,58 mld zł, czyli ponad 99% środków jakie Polska miała do wykorzystania na realizacje tego programu. Z wypłaconej kwoty około 5,42 mld zł przypada na 9 działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, a blisko 1,16 mld zł na działania wdrażane przez Samorządy Wojewódzkie i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), dla których Agencja wykonała zadania związane z płatnościami.

Program Operacyjny (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” był po akcesji wiodącym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych w sektorze rolno-spożywczym, finansowanym z udziałem środków Unii Europejskiej. W jego ramach wdrażano 15 działań. Dla wszystkich 15 działań objętych Programem Agencja pełniła funkcję beneficjenta końcowego, obejmującą m.in. zadania związane z dokonywaniem płatności. Jednocześnie dla większości tj. 9 działań z SPO Rolnictwo, na które przypadało 80% (1,426 mld euro) całego budżetu Programu, ARiMR była instytucją wdrażającą, do której zadań należała ocena wniosku o dofinansowanie (łącznie z podpisywaniem umów z beneficjentami) oraz wniosku o płatność (łącznie z wystawieniem zlecenia płatności). Dla pozostałych 6 działań z tego programu instytucjami wdrażającymi były Urzędy Marszałkowskie lub Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Według danych na 30 czerwca 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 6,58 mld zł, tj. ponad 99% środków przewidzianych w budżecie SPO Rolnictwo, w tym na:

  • Inwestycje w gospodarstwach rolnych – 2,418 mld zł,
  • Ułatwianie startu młodym rolnikom – 707 mln zł,
  • Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych – 1,702 mld zł,
  • Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych – 51,5 mln zł,
  • Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów – 282 mln zł,
  • Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem – 146,7 mln zł,
  • oraz trzy działania z priorytetu Pomoc Techniczna – ok. 70 mln zł.

Rolnicy, którym Agencja wypłaciła dofinansowanie na inwestycje w gospodarstwach, zrealizowali ponad 23,9 tys. projektów. Projekty te w 87% dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń, w blisko 6% – budowy oraz modernizacji budynków inwentarskich i gospodarczych, w 3,27% – zakładania sadów i innych plantacji wieloletnich. W zakup inwentarza żywego zainwestowało 1,39% beneficjentów, w szklarnie wraz z wyposażeniem – niespełna 1% a w obiekty służące do sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie – tylko 0,48%.

Blisko 6 tys. projektów dofinansowanych środkami z SPO Rolnictwo zrealizowały gospodarstwa nastawione na chów bydła mlecznego, ponad 5 tys. – producenci zbóż, prawie 4 tys. – producenci trzody chlewnej, około 3 tys. – gospodarstwa sadownicze i 430 – drobiarskie. Zrealizowane inwestycje miały na celu przede wszystkim poprawę organizacji produkcji (52%), poprawę konkurencyjności (14%), wzrost dochodu rolniczego (12%), redukcję kosztów produkcji (9%), dostosowanie profilu produkcji gospodarstw do wymagań rynku (5%), poprawę jakości produktów rolnych (4%) oraz poprawę warunków higieny, utrzymania zwierząt i ochronę środowiska w gospodarstwie (4%).

Departament Komunikacji Społecznej