W 11 województwach można nadal składać wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W 11 województwach Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują nadal wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. O pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza mogą się ubiegać rolnicy i ich domownicy. W pięciu województwach zakończono przyjmowanie wniosków na to działanie w ramach tegorocznego naboru, ponieważ zostały tam wyczerpane limity środków przewidziane w 2009 roku.

Najwcześniej, 19 maja przyjmowanie wniosków o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zakończył Wielkopolski OR, 22 maja – Pomorski OR, 28 maja – Zachodniopomorski OR, 12 czerwca – Warmińsko-mazurski OR, a 16 czerwca – Lubuski OR. Z regionów, w których nadal można składać wnioski, wojewódzkie limity środków przewidzianych na 2009 rok zostały wykorzystane do 9 lipca w największym stopniu w woj. podlaskim – 82,59% oraz w woj. kujawsko-pomorskim – 80,86%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (Dz.U. z 2007 r. nr 200 poz. 1442 z późniejszymi zmianami), każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa.

W skali kraju ARiMR może przeznaczyć w tym roku na pomoc rolnikom inwestującym w działalność pozarolniczą ponad 370,8 mln zł. Do 9 lipca br. Agencja przyjęła 2504 wnioski o przyznanie pomocy z tego działania, które wyczerpują w ponad 55,2% krajowy limit środków. Na jedno przedsięwzięcie Agencja może przyznać dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł. Beneficjent otrzyma pomoc po zrealizowaniu projektu. O największe dofinansowanie w przeliczeniu na jeden wniosek ubiegają się rolnicy i ich domownicy z województw: wielkopolskiego – 90,3 tys. zł, zachodniopomorskiego – 86,5 tys. zł oraz mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego – po ok. 84,5 tys. zł.

Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitów środków w poszczególnych województwach (9 lipca 2009 r.)

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków

1

Dolnośląskie

13 537 029,18

77

44,45%

2

Kujawsko – pomorskie

17 357 071,42

171

80,86%

3

Lubelskie

53 220 931,42

216

30,29%

4

Lubuskie

5 600 25 3,12

83

124,44%

5

Łódzkie

35 715 509,82

79

18,10%

6

Małopolskie

32 155 083,68

127

30,50%

7

Mazowieckie

59 340 412,35

319

45,24%

8

Opolskie

8 010 953,34

68

62,31%

9

Podkarpackie

26 999 885,47

150

38,48%

10

Podlaskie

21 993 041,82

227

82,59%

11

Pomorskie

10 458 746,59

160

126,76%

12

Śląskie

11 163 413,22

71

51,54%

13

Świętokrzyskie

27 667 467,84

87

24,22%

14

Warmińsko – mazurskie

10 236 219,14

148

122,88%

15

Wielkopolskie

30 782 839,07

423

124,12%

16

Zachodniopomorskie

6 638 708,74

98

127,70%

W kraju

 370 877 566,24

 2 504

x

Źródło: ARiMR
Autor: Departament Komunikacji Społecznej