Nowe przepisy dotyczące norm jakości handlowej dla owoców i warzyw

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany do przepisów wspólnotowych dotyczące norm jakości handlowej dla owoców i warzyw zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w zakresie norm handlowych (Dz. U WE L 336 z 13.12.2008, str. 1).

Jedną z najistotniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji do rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 jest ograniczenie zakresu tzw. szczegółowych norm handlowych okreslajacych m.in. kształty i rozmiary niektórych owoców i warzyw. Nowe przepisy przewidują, że szczegółowe normy handlowe będą obejmowały produkty najważniejsze z punktu widzenia wartości ich obrotu w handlu wewnątrz i pozawspólnotowym. Do tej pory normy te obowiązywały wobec 36. gatunków owoców i warzyw. Aktualnie dotyczą następujących produktów:

1. jabłka,
2. owoce cytrusowe,
3. kiwi,
4. sałata, endywia o liściach kędzierzawych i endywia o liściach szerokich,
5. brzoskwinie i nektaryny,
6. gruszki,
7. truskawki,
8. papryka słodka,
9. winogrona stołowe,
10. pomidory.

Szczegółowe normy handlowe, dla ww. gatunków określone są w części B załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1221/2008.
Dla pozostałych owoców i warzyw objętych wspólną organizacją rynku owoców i warzyw stosuje się ogólną normę handlową. Szczegóły ogólnej normy handlowej określone są w części A załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1221/2008.

Wchodzące dziś w życie przepisy przewidują także dodatkowe wyłączenia ze stosowania standardów jakości handlowej, w przypadku gdy:

  • produkty są wyraźnie oznaczone słowami: „przeznaczone do przetworzenia” lub „do spożycia przez zwierzęta” lub innym równoważnym sformułowaniem, jeśli przeznaczane są dla przemysłu przetwórczego lub do spożycia przez zwierzęta lub na inne cele pozażywnościowe;
  • produkty, które zostały poszatkowane lub przycięte w celu przygotowania ich do bezpośredniego spożycia lub wykorzystania w kuchni;

Wyłączono także z obowiązku przestrzegania wymagań określonych w ogólnej normie handlowej w odniesieniu do grzybów (z wyjątkiem grzybów hodowlanych, np. pieczarek), kaparów, migdałów, orzechów oraz szafranu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi