Obowiązkowe dotowane ubezpieczenia upraw stają się lokomotywą rozwoju ubezpieczeń rolnych. Zainteresowanie tego typu ubezpieczeniami rośnie z każdym rokiem. W 2007 r. zawarto 21 tys. umów z tytułu obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw, a rok później 54 tys. W pierwszej połowie tego roku PZU odnotował już ponad 50 tys. tych umów. ...

Jeszcze tylko przez kilka najbliższych tygodni rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta z możliwością uzyskania dotacji do składki. 18 listopada br. kończy się jesienny okres ubezpieczeń. Rolnicy decydujący się na wybór dotowanego ubezpieczenia upraw lub zwierząt gospodarskich w PZU zapłacą tylko połowę składki. ...

W przyszłym roku wzrosną niektóre ubezpieczenia upraw dotowanych przez państwo. Podwyżki będą dotyczyć polis od klęski suszy na terenach gdzie jest kiepska jakość gleb, a tym samym skutki tego kataklizmu najbardziej odczuwalne. Łączna kwota ubezpieczeń przekroczyła już 3 miliardy 450 milionów złotych. ...

Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Kasa omawia istotne zmiany dotyczące podlegania temu ubezpieczeniu i wymiaru składek. ...

Od dnia 1 października 2009 r. obowiązuje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą (Dz. U. z 2009r. Nr 133, poz. 1095) oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą (Dz. U. z 2009 r. Nr 133, poz. 1097) podpisane w dniu 2 kwietnia 2008 r. w Warszawie. ...

Wypowiedzenie umów dzierżawy gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczenie 30 proc. ziemi do sprzedaży dla rolników – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke uważa, że przepisy dot. umów dzierżawnych wzbudzają wiele kontrowersji. ...

Zasady postępowania ze zwierzętami kręgowymi, w tym domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi), a także obcymi faunie rodzimej regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). ...

Zgodnie z art. 34a ustawy o ochronie zwierząt nadzór nad przestrzeganiem przepisów tej ustawy sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Podczas sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt Inspekcja Weterynaryjna korzysta z uprawnień określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 842 z późn. zm.). ...

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774 ze zm.: ...

Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. ...

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. ...

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. ...

Z sześciu zadań delegowanych przez ARiMR do Samorządów Województw, najbardziej zaawansowane jest wdrażanie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Samorządy Województw świętokrzyskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, pomorskiego oraz podkarpackiego zakończyły już weryfikację wniosków o przyznanie pomocy z tego działania i rozpoczeły podpisywanie umów o przyznanie pomocy z beneficjentami. ...

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 20, poz. 119 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, ...

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200 poz. 1442 z późniejszymi zmianami) informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ...