Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zwierząt

Zgodnie z art. 34a ustawy o ochronie zwierząt nadzór nad przestrzeganiem przepisów tej ustawy sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Podczas sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt Inspekcja Weterynaryjna korzysta z uprawnień określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 842 z późn. zm.).

Ponadto w zakresie nadzoru nad transportem zwierząt Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego poprzez wspólne organizowanie kontroli, organizowanie szkoleń oraz wymianę informacji.

Sankcje karne określone w ustawie o ochronie zwierząt za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną zwierząt przewidują karę grzywny, aresztu, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 37 ustawy znęcanie się nad zwierzętami, określone w art. 6 ust. 2 ustawy jako zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku lub 2 lat w przypadku działania sprawcy ze szczególnym okrucieństwem. Ponadto sąd może orzec karę dodatkową w postaci przepadku zwierzęcia, zakazu wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia związanych z wykorzystywaniem zwierząt oraz może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z tego przestępstwa. Karą dodatkową w takich przypadkach może być orzeczenie przez sąd nawiązki w wysokości do 2500 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Ponadto sąd może orzec karę aresztu lub grzywny za wykroczenia polegające na naruszeniu zakazów albo nakazów określonych w ustawie, w tym za niezapewnienie zwierzętom gospodarskim właściwych warunków bytowania, wprowadzenie dotychczas niestosowanej technologii chowu zwierząt bez wymaganego zezwolenia, używanie zwierząt do pracy w sposób stwarzający nieuzasadnione zagrożenie dla ich życia i zdrowia lub zadający im cierpienie. W przypadku osób ukaranych za te wykroczenia sąd może orzec dodatkowo przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, przepadek zwierzęcia oraz nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości 1000 zł.

Natomiast nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zwierząt podczas transportu określonych w przepisach rozporządzenia 1/2005 jest traktowane jako wykroczenie, za które, zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zwierząt sprawca może być ukarany przez sąd aresztem lub grzywną.

Przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt podczas transportu drogowego, w miejscach docelowych, w punktach skupu, miejscach wysyłki, punktach etapowych i punktach przeładunku

Zgodnie z przepisami art. 7 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 kontrola powinna być prowadzona przy każdym załadunku oraz rozładunku zwierząt, podczas transportu drogowego, w miejscach docelowych, w punktach skupu, miejscach wysyłki, punktach etapowych i punktach przeładunku. Kontrole dotyczą wytypowanej liczbę podmiotów, środków transportu i zwierząt uzależnioną od liczby transportowanych każdego roku zwierząt w obrębie każdego państwa członkowskiego.

Na koniec 2008 r. zarejestrowanych było 474 przewoźników zatwierdzonych do przewozów powyżej 8 godzin. W 2008r przeprowadzono 485.525 kontroli środków transportu oraz 349865 kontroli dokumentacji towarzyszącej transportom zwierząt podczas których stwierdzono 1011 przypadków naruszenia obowiązujących przepisów.

Nadzór nad targami, wystawami, pokazami i konkursami z udziałem zwierząt.

W zakresie nadzoru nad targami wystawami, pokazami i konkursami z udziałem zwierząt organom Inspekcji Weterynaryjnej w 2008 r. podlegało 455 podmiotów. Przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzili łącznie w omawianym okresie 765 kontroli. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w 124 przypadkach u 31 podmiotów prowadzących powyższe rodzaje działalności. Kontrole obejmowały sprawdzenie zgodności z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi m.in. w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i w ustawie o ochronie zwierząt. W stosunku do 20 podmiotów organy Inspekcji Weterynaryjnej wszczęły postępowanie administracyjne.

W przypadku stwierdzenia naruszeń dotyczących dobrostanu zwierząt w schroniskach, gospodarstwach rolnych, w rzeźni itp. organy Inspekcji Weterynaryjnej po wydaniu decyzji nakazującej usunięcie uchybień mają możliwość ich sprawdzenia w ramach rekontroli.

W przypadkach niezastosowania się przez podmioty do tych decyzji i zaleceń powiatowi lekarze weterynarii mogą np. nałożyć grzywnę lub w przypadkach drastycznych naruszeń decyzję zakazującą prowadzenia działalności (art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). Ponadto w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy o ochronie zwierząt organ inspekcji powiadamia organy ścigania o popełnieniu przestępstwa lub sporządza wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Rozstrzygnięcia dotyczące ukarania sprawców przestępstw lub wykroczeń oraz wysokości kar należą do niezawisłych sądów.