Samorządy Wojewódzkie wdrożyły pięć działań z PROW 2007-2013. Rozpoczęło się zawieranie umów o przyznanie pomocy na inwestycje dofinansowywane z działania „Odnowa i rozwój wsi”

Z sześciu zadań delegowanych przez ARiMR do Samorządów Województw, najbardziej zaawansowane jest wdrażanie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Samorządy Województw świętokrzyskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, pomorskiego oraz podkarpackiego zakończyły już weryfikację wniosków o przyznanie pomocy z tego działania i rozpoczeły podpisywanie umów o przyznanie pomocy z beneficjentami.

Gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego oraz kościoły i związki wyznaniowe mogą uzyskać dofinansowanie operacji realizowanych w celu lepszego zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym na utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Władze samorządowe zatwierdziły do dnia 31 lipca listę 1583 operacji, które zostały zakwalifikowane do współfinansowania ze środków na „Odnowę i rozwój wsi”,a beneficjenci którzy chcą je zrealizować ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości 98,56 mln zł. Samorządy Województw w całym kraju przyjęły 2870 wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, finansowanego z PROW 2007-2013. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie  o dofinansowanie w wysokości ponad 1,94 mld zł, przy alokacji środków na 2009 r. wynoszącej 221,09 mln euro (tj około 1 mld zł przy obecnym kursie złotego). Budżet tego działania na cały okres wdrażania PROW wynosi 589,58 mln euro. Największym zainteresowaniem „Odnowa i rozwój wsi” cieszyła się w województwach: mazowieckim – złożono 348 wniosków i wielkopolskim – 276 wniosków.

Samorządy wojewódzkie poza wsparciem na „Odnowę i rozwój wsi”,  realizują także dwa inne działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz  „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

 Samorządy Województw zakończyły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.. O wsparcie mogły się ubiegać gminy, jednoosobowe spółki gmin i gminne zakłady budżetowe. Do końca lipca Samorządy Województw przyjęły 1937 wniosków o wsparcie inwestycji dotyczących „Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Najwięcej wniosków o pomoc złożonych zostało w woj. mazowieckim – 215, woj. lubelskim – 187 oraz w woj. wielkopolskim – 180. Wnioskodawcy planują wykonanie inwestycji na łączną kwotę 6,54 mld zł. Kwota udzielonego dofinansowania ze środków unijnych nie może być większa niż 75% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację danego przedsięwzięcia. Ze złożonych do końca lipca wniosków o pomoc wynika, że uprawnione podmioty ubiegają się w całym kraju o refundację w wysokości 3,99 mld zł. Budżet tego działania przeznaczony na 2009 rok wynosi 551,79 mln euro.

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – liczba złożonych wniosków w ramach działania, wartość planowanej inwestycji oraz kwota wnioskowanego dofinansowania w poszczególnych województwach

L.p.

Województwo

Liczba złożonych wniosków

Wartość planowanych inwestycji

Wnioskowana kwota dofinansowania

1.

Dolnośląskie

127

463 527 216,83

272 997 716,53

2.

Kujawsko-Pomorskie

123

269 094 834,25

149 521 883,00

3.

Lubelskie

187

579 643 940,37

383 402 325,00

4.

Lubuskie

69

253 120 731,45

154 072 847,00

5.

Łódzkie

125

317 573 317,63

191 832 759,00

6.

Małopolskie

119

508 926 314,20

306 985 079,00

7.

Mazowieckie

215

689 495 467,46

453 794 036,27

8.

Opolskie

66

196 686 606,59

127 728 408,00

9.

Podkarpackie

146

620 582 452,27

     281 402 738,00

10.

Podlaskie

89

284 270 305,75

193 967 244,00

11.

Pomorskie

94

275 080 842,04

177 927 667,66

12.

Śląskie

113

379 835 249,94

245 814 452,00

13.

Świętokrzyskie

102

420 797 525,49

239 773 909,00

14.

Warmińsko-Mazurskie

105

360 615 130,13

234 711 483,00

15.

Wielkopolskie

180

716 962 139,35

440 468 658,00

16.

Zachodniopomorskie

77

203 038 740,05

137 237 804,00

W kraju

1937

     6 539 250 813,80

3 991 639 009,46

W 3 województwach: dolnośląskim, łódzkim i podkarpackim można nadal składać wnioski o przyznanie w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. O środki finansowe na scalanie gruntów może ubiegać się starosta. Natomiast dofinansowanie na budowę i modernizację  urządzeń melioracji wodnych ,w tym dotyczących retencji i nawadniania użytków rolnych, mogą otrzymać Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Budżet tego działania na cały okres wdrażania PROW wynosi 600 mln euro. Szacuje się, że dofinansowanie może objąć 1 150 operacji.

Terminy naboru wniosków w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w poszczególnych województwach – zobacz

Na przełomie września i października  2008 r. we wszystkich województwach ogłoszono konkursy na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013.

Samorządy Województw zawarły 339 umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (tzw. umowy ramowe) z wybranymi w ramach konkursu Lokalnymi Grupami Działania. Grupy te mogły występować z wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywacja” wraz z wnioskami o wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Złożono łącznie 344 wnioski na kwotę około 84,72 mln zł, przy czym weryfikacji poddane zostały wnioski złożone przez wybrane LGD. Budżet działania na cały okres wdrażania PROW 2007-2013 wynosi 152 mln. euro.

Lokalne Grupy Działania w najbliższym czasie będą ubiegać się również o wsparcie na przygotowanie lub realizację projektów współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej. Operacje takie mogą być finansowane z kolejnego działania objętego osią Leader, tj. „Wdrażanie projektów współpracy”, na które przewidziano w PROW 2007-2013 15 mln. euro.

Departament Komunikacji Społecznej