PROW 2007-2013 – Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Osoby fizyczne, osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, Spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą, posiadające status mikroprzedsiębiorstwa1 oraz spełniające(y) obowiązujące warunki dostępu do pomocy.

NA JAKIE OPERACJE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?
Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:
• operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
• siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją – miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:
podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów owoców i warzyw – w miejscowości należącej do gminy:
– wiejskiej,
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
podmiotów, grup i organizacji innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:
– wiejskiej,
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
• biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
• w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,
• operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
• planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł.

JAKIE DZIAŁALNOŚCI2 SĄ OBJĘTE POMOCĄ?

Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
• usług dla ludności,
• sprzedaży hurtowej i detalicznej,
• rzemiosła lub rękodzielnictwa,
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
• usług transportowych,
• usług komunalnych,
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
• magazynowania lub przechowywania towarów,
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

JAKIE KOSZTY MOGĄ PODLEGAĆ REFUNDACJI?
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
• zagospodarowania terenu;
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?
Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:
• 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,
• 200 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 miejsc pracy,
• 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy.

W przypadku, gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w tym jadalnych produktów leśnych, która jest wymieniona w wykazie działalności wspieranych w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego PROW 2007-2013, maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

JAK I GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSKI?
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie podanym przez Prezesa ARiMR do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym:
• osobiście, albo przez osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo
• przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.


1 Zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro (zgodnie z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36).

2 Szczegółowy wykaz działalności objętych wsparciem zawierają załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.).