Przepisy dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich

Zasady postępowania ze zwierzętami kręgowymi, w tym domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi), a także obcymi faunie rodzimej regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).

Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dotyczące ochrony zwierząt obowiązujące w Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy z zakresu ochrony zwierząt oraz zawiera regulacje krajowe nie objęte zharmonizowanym prawem wspólnotowym.

Ponadto w zakresie dotyczącym ochrony zwierząt obowiązują przepisy rozporządzeń regulujące:

  1. warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich ( Dz. U. Nr 167, poz. 1629, z późn. zm.);
  2. zasady uboju i uśmiercania zwierząt – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt ( Dz. U. Nr 205, poz.21.02 z późn. zm.);
  3. zasady transportu zwierząt, w tym m.in. warunki transportu zwierząt kręgowych, wymagania dotyczące przewoźników zajmujących się ich transportem, warunki i wymagania techniczne dotyczące środków transportu, zasady postępowania organów nadzoru w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów tego rozporządzenia, – od 5 stycznia 2007 r. – rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z. tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, s. 3);
  4. wymagania w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt (Dz. U. Nr 11, poz. 67);Ponadto, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) podmioty podejmujące i prowadzące działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt są obowiązane zgłosić zamiar prowadzenia tej działalności właściwemu dla miejsca jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz mają obowiązek zawiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o czasie i miejscu organizowania targów, wystaw lub konkursów zwierząt na 30 dni i pokazów na 7 dni przed planowanym terminem ich zorganizowania oraz co najmniej na 24 godziny przed załadunkiem lub wyładunkiem zwierząt.
  5. warunki jakie muszą spełniać schroniska dla zwierząt – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).Ponadto Rzeczypospolita Polska jest związana postanowieniami:
    • 1. Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. oraz Protokołu zmieniającego Europejską Konwencję o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzonego w Strasburgu z dnia 6 lutego 1992 r.
    • 2. Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 maja 1979 r.