PROW 2007-2013 – Działanie 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych

Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:
• są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU,
• prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oraz spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej, w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.

NA JAKIE OPERACJE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.:
• przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10%, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu; poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt, lub higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub infrastruktury drogowej,
• spełnia wymagania określone przepisami prawa,
• jest uzasadniona ekonomicznie,
• nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,
• nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.

JAKIE KOSZTY MOGĄ PODLEGAĆ REFUNDACJI?
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
• zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, wraz z kosztami transportu i montażu,
• zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,
• zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Podstawowy poziom pomocy wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych operacji i wzrasta on do: 50% – w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, 50% – w przypadku operacji realizowanej na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, 60% – w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 300 tys. zł. Do realizacji mogą być przyjęte operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł. Nie dotyczy to operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

JAK I GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSKI?
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie podanym przez Prezesa ARiMR do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym:
• osobiście, albo przez osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo
• osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, albo
• przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
• pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
• na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl,
• wysyłając e-mail na adres: [email protected]
• w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).