PROW 2007-2013 – Działanie 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który m.in.:
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
• ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej, lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie odpowiednich przepisów Unii Europejskiej,
• nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013,
• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
• nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,
• jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

NA JAKIE OPERACJE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?
Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej, jeśli m.in.:
• operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
• działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy:
– wiejskiej, albo
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
• inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w ww. miejscowościach,
• operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,
• operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
• operacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie pomocy.

JAKIE DZIAŁALNOŚCI1 SĄ OBJĘTE POMOCĄ?
Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
• usług dla ludności,
• sprzedaży hurtowej i detalicznej,
• rzemiosła lub rękodzielnictwa,
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
• usług transportowych,
• usług komunalnych,
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
• magazynowania lub przechowywania towarów,
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

JAKIE KOSZTY MOGĄ PODLEGAĆ REFUNDACJI?
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
• zagospodarowania terenu;
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

JAK I GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSKI?
Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu. Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy podawana jest przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.


1 Szczegółowy wykaz działalności objętych wsparciem zawierają załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1442 z późn. zm.).