Świnie z natury są wszystkożerne i chętnie zjadają różnorakie pokarmy w różnej formie. W intensywnym chowie świnie mogą być karmione paszą suchą (może być nawilżana w karmnikach bezpośrednio przed spożyciem) lub paszą płynną. Hodowcy europejscy zdecydowanie częściej wybierają system żywienia płynnego (rys.1). W Polsce natomiast nadal króluje nieefektywny i rozrzutny system żywienia suchego. ...

W żywieniu współczesnych wysokoprodukcyjnych zwierząt szczególną rolę odgrywa właściwe ich zaopatrzenie w mikroelementy. W organizmie zwierząt stanowią one nierozłączną cześć szeregu enzymów biorących udział w licznych procesach biochemicznych. ...

Fuzariotoksyny to wtórne metabolity wytwarzane przez grzyby pleśniowe rodzaju Fusarium, zarówno podczas ich wzrostu, jak i rozwoju. Ten rodzaj jest najbardziej rozpowszechniony we wszystkich strefach klimatycznych i również w Polsce. Grzyby pleśniowe tego rodzaju mogą produkować jedną lub wiele mikotoksyn (np. z grupy trichotecenów takie jak deoksyniwalenol, niwalenol, toksynę T-2 czy toksynę HT-2 i wiele innych oraz spoza tej grupy ...

Produkty rolno – spożywcze mają ok. 10 – procentowy udział w polskim eksporcie. O ile cała wymiana Polski z zagranicą zamyka się ujemnym saldem wynoszącym ok. 10 mld euro, to handel artykułami rolno – spożywczymi przynosi ok. dwumiliardowe saldo dodatnie. Jednocześnie ok. 75 % naszego eksportu rolno – spożywczego kierowane jest na rynek Unii Europejskiej, a dodatnie saldo wymiany na ...

Gospodarstwo produkujące mleko jest podstawowym ogniwem w łańcuchu żywności przetwarzanej przemysłowo, produkowanej metodami tradycyjnymi oraz dostarczanej bezpośrednio konsumentowi. Konsekwencją tego jest oczekiwanie, że wyprodukowane mleko surowe jest produktem bezpiecznym, wysokiej jakości, spełniającym wymagania konsumentów i przetwórców. ...

Kury jako gatunek towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. W charakterze drobiu ozdobnego oprócz kur użytkuje się obecnie bażanty, kuropatwy, przepiórki, indyki, kaczki oraz gęsi, a nawet strusie. Chów ptaków ozdobnych od wielu lat był i jest najbardziej popularny na zachodzie Europy (Niemcy, Francja, Holandia, Anglia) i południu (Czechy i Słowacja). ...

Zastosowanie płynnego żywienia daje szereg korzyści, z tego względu staje się ono coraz bardzie popularne. Wśród pozytywnych aspektów stosowania takiego systemu żywienia należy wymienić zmniejszenie strat paszy i lepsze jej wykorzystanie, ograniczenie zapylenia pomieszczeń gospodarskich oraz poprawę zdrowotności zwierząt. W efekcie przy stosowaniu takiego systemu żywienia obserwuje się poprawę wyników produkcyjnych. ...

Program żywienia indyków w dużej mierze uzależniony jest od celu produkcyjnego, którym może być maksymalizacja przyrostów masy ciała, lepsze wykorzystanie paszy (FCR) lub zwiększenie wydajności mięśni piersiowych. Uzyskanie dwóch pierwszych celów produkcyjnych w dużej mierze wiąże się ze wzrostem koncentracji energii i białka (aminokwasów) w mieszankach paszowych bez komplikacji zdrowotnych związanych ze stosowaniem intensywnego żywienia. ...

Od dnia 1 stycznia 2006 r. na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite przepisy higieniczne dla żywności, w tym żywności pochodzenia zwierzęcego. Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania kryteriów, parametrów i wymagań, które w przeddzień rozszerzenia Unii zostały uchwalone w kilku rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. ...

Dynamiczny rozwój produkcji drobiarskiej i wzrost spożycia mięsa drobiowego i jaj nabierają istotnego znaczenia z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego. Produkowana bowiem żywność musi być bezpieczna. Nabiera to szczególnego wydźwięku w świetle niepokojących statystyk dotyczących zatruć pokarmowych u ludzi na świecie wywoływanych przede wszystkim pałeczkami Salmonella. ...

Spośród licznych gatunków pierwotniaków, które mogą wywoływać stany chorobowe przewodu pokarmowego u ptaków szczególnie niebezpieczny dla indyków jest wiciowiec (rzęsistek) Histomonas meleagridis (H.m.). Pierwotniak ten wywołuje u indyków histomonozę – chorobę zwaną czarną główką. ...

Jakość mięsa jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Pod pojęciem jakości, w najszerszym tego słowa znaczeniu, rozumiemy zespół wszystkich istotnych dla danego produktu cech, decydujących o jego wartości użytkowej oraz jednoznacznie precyzujących, czy dany produkt jest wartościowy i jaki osiągnął stopień doskonałości. ...

Po wielu latach badań podstawowych zapoczątkowanych odkryciem struktury DNA i poznaniem głównych mechanizmów ekspresji genów coraz wyraźniej w praktyce hodowlanej stają się widoczne efekty stosowania tej wiedzy. ...

Rozpoznanie ciąży odgrywa ważną rolę w zarządzaniu stadem krów mlecznych. Związane jest to z faktem, że ok. 25 % krów, które nie powtórzyły rui po unasienianiu jest niecielnych. Wykazano, że u większości tych zwierząt spowodowane jest to występowaniem cichej rui, tzn. takim osłabieniem zewnętrznych objawów rujowych, że są one trudne do wykrycia. Jedynie w pojedynczych przypadkach stwierdzano stany patologiczne jajników ...

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r., organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) „to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji”. Wprawdzie termin GMO jest pojęciem szerszym, obejmującym produkty genetycznej modyfikacji mikroorganizmów, główna uwaga ustawodawcy i opinii publicznej jest skierowana na rośliny transgeniczne, których genom ...