Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r., organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) „to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji”. Wprawdzie termin GMO jest pojęciem szerszym, obejmującym produkty genetycznej modyfikacji mikroorganizmów, główna uwaga ustawodawcy i opinii publicznej jest skierowana na rośliny transgeniczne, których genom ...

Kwasica żwacza, zwłaszcza jej postać subkliniczna, jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych w skutkach zagrożeń w uzyskiwaniu wysokiej wydajności mleka od krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF). Płyn żwacza krowy chorej na kwasicę ostrą ma pH poniżej 5.0-5.2, natomiast w stanach subklinicznych pH wynosi poniżej 5.5 i utrzymuje się przez większą część doby. Określenie kwasica rozciąga się także na kwasicę metaboliczną, czyli ...

Noworodki świń, podobnie jak młode innych ssaków, rodzą się jako niezdolne do samodzielnego bytowania. W pierwszym okresie życia odżywiają się siarą, potem mlekiem matki i potrzebują jej opieki. Jest to bez wątpienia najtrudniejszy okres w życiu prosiąt, i to nie tylko z powodu braku samodzielności życiowej i niezdolności do pobierania pokarmów stałych. ...

Zapalenia gruczołu mlekowego stanowią ciągle najczęstsza i najdroższa chorobę krów mlecznych. Ich następstwem jest spadek produkcji i pogorszenie jakości mleka. Właściciel dostrzega zapalenia kliniczne, ale trzeba wiedzieć, że na jedno zapalenie z objawami klinicznymi przypada 15 – 40 przypadków zapaleń podklinicznych. Aby więc ograniczyć liczbę zapaleń klinicznych, trzeba przeciwdziałać zapaleniom podklinicznym, które w większości są następstwem infekcji przez tzw. patogeny ...

W badaniach prowadzonych przez pracowników Akademii Rolniczej w latach 2004-2005 oceniono wyniki produkcyjne cieląt czystorasowych lub mieszańców urodzonych na pastwisku i odchowanych przez krowy matki (tabela); w obliczeniach statystycznych ujęto 333 krowy matki, które ocieliły się na „pastwisku” od 15 stycznia do 15 maja i odchowały do 210 dnia życia cielęta: jałóweczki (177) i buhajki (156). ...

W okresie od ostatniego dnia przed wycieleniem do szczytu laktacji ma miejsce wysokie zagrożenie wystąpieniem wielu schorzeń lub chorób krów. Poza zagrożeniami związanymi z porodem występują zaburzenia bezpośrednio lub pośrednio związane z żywieniem, wydzielaniem mleka czy przemianą materii. Do takich zaliczyć możemy: gorączkę okołoporodową, tężyczkę, zatrzymanie łożyska, mastitis, ketozę, obrzęk wymienia. Trwalsze przyczyny występowania wymienionych chorób są związane z błędami ...

Ze względu na jednostronny kierunek użytkowania trzody chlewnej szczególnego znaczenia nabiera poprawa mięsności tusz. Zmiany wymagań konsumentów, jak również okresy względnej nadprodukcji żywca wieprzowego spowodowały wzrost zainteresowania odbiorców tucznikami wysoko mięsnymi, na niekorzyść zwierząt nadmiernie otłuszczonych. Podjęto cały szereg działań zmierzających do poprawy jakości tusz polskich tuczników. Wprowadzane są nowe wysoko mięsne rasy, zaostrzane kryteria selekcji oraz opracowywane nowoczesne systemy ...

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w dużej mierze zależy od wysokiej plenności loch, miernikiem, której jest liczba prosiąt odchowanych przez samice w ciągu roku. ...

Hodowcy indyków bardzo często stykają się z problemem uwodnionych odchodów. Ryzyko wystąpienia biegunek zwiększa się między 5 a 16 tygodniem życia ptaków. Każdy stres, nieznaczna nawet infekcja mogą powodować bardzo silne nasilenie tej przypadłości. Aby maksymalnie wykorzystać paszę, utrzymać dobre tempo przyrostu, należy dokonać wszelkich starań, by wyeliminować lub przynajmniej maksymalnie ograniczyć występowanie tego problemu. ...

Przetwórcy i konsumenci stawiają producentom mleka coraz większe wymagania jakościowe. W mleczarstwie, poziom komórek somatycznych (LKS) zawartych w mleku decyduje o określeniu jego klasy. W mleku klasy ekstra dopuszczalny ich poziom to 400 tysięcy w 1mililitrze. ...

Rozród jest zjawiskiem o podstawowym znaczeniu dla utrzymania gatunku. W odniesieniu do zwierząt gospodarskich, rozród ma również znaczenie ekonomiczne. Dlatego do reprodukcji powinny być kwalifikowane zwierzęta płodne, plenne i o genotypie gwarantującym osobniczą zdolność do przekazywania na potomstwo takich cech użytkowych jak wysoka wydajność mleczna, mięsna  i inne. ...

Coraz więcej przypadków lewego (LPT) lub prawego (PPT) przemieszczenia trawieńca, głównie u krów rasy HF, zmusza do zastanowienia się nad przyczynami tego groźnego schorzenia okresu okołoporodowego. Niestety przyczyn jest wiele, co utrudnia profilaktykę. Bezwzględnie czynnikiem sprzyjającym jest wysoka wydajność mleka, chociaż nie sama synteza mleka jest tutaj problemem. To przede wszystkim zaburzenia metaboliczne, związane z wysoką wydajnością, powodują utratę apetytu, ...

Jedną z nowszych metod biotechnicznych stosowanych w rozrodzie bydła jest produkcja zarodków w warunkach laboratoryjnych. W Europie liczba zarodków wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych, a następnie przenoszonych w terenie jest mniej więcej stała. Przykładowo w roku 2003 wyprodukowano ich  w Europie 8410 co stanowiło około 8,5% wszystkich wyprodukowanych zarodków, natomiast w roku 2004 5579 to jest 5,7%. Tendencją obserwowaną ostatnio jest ...

Zapalenie gruczołu mlekowego, czyli popularne „mastitis”, to wciąż najważniejszy problem zdrowotny w chowie krów mlecznych. Straty ekonomiczne związane z mastitis wynikają głównie z produkcji mleka pozaklasowego, ze zmniejszonej wydajności mleka, z kosztów leczenia oraz przedwczesnego brakowania krów. ...