Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego określono sposób ustalania tego numeru nadawanego zakładom produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego oraz wskazano wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w tego rodzaju zakładach.

Wydanie rozporządzenia stało się konieczne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 81, poz. 528). Zmiany wprowadziły m.in. możliwość nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego także zakładom zajmującym się wyłącznie wprowadzaniem na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego, np. prowadzącym obrót lub pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego (brokerzy, pośrednicy w handlu żywnością).

W związku z powyższym załącznik do rozporządzenia, zawierający wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego, uzupełniono o symbol:

– 94 – dla obrotu lub pośrednictwa w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem obrotu prowadzonego w ramach produkcji.

Dodatkowo wprowadza się nowe symbole:

– 36 – dla prowadzenia działalności w zakładzie zatwierdzonym korzystającym z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładu, oraz

– 37 – dla prowadzenia gospodarstwa, na terenie którego dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Skrócenie okresu vacatio legis będzie miało korzystny wpływ na prowadzenie działalności przez podmioty, gdyż przyspieszy możliwość nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, zgodnie z planowanymi w rozporządzeniu rozwiązaniami zakładom, wobec których rozpoczęto procedurę rejestracji lub zatwierdzania przez powiatowego lekarza weterynarii. Dotyczy to w szczególności zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładu, dla których w rozporządzeniu zaproponowano nowy symbol 36.