Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Mając na uwadze, zbliżające się święta oraz fakt, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje.

W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Uśmiercanie ryb używanych w procedurach naukowych poprzez uderzenie w głowę powoduje utratę świadomości w połączeniu ze skrwawieniem lub zniszczeniem mózgu lub dekapitacje po uprzednim ogłuszeniu. Są to jedyne humanitarne metody uśmiercania ryb wskazane w przepisach powszechnie obowiązujących, które mogą mieć zastosowanie dla ryb uśmiercanych w punktach sprzedaży detalicznej.

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, przy udziale dzieci lub w ich obecności (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy). Jest to zakaz bezwzględny, zagrożony sankcją karną z art. 35 ustawy. Jeśli chodzi o uśmiercanie karpia w punktach sprzedaży detalicznej, mając na uwadze przepisy dotyczące humanitarnego traktowania i uśmiercania zwierząt, zaleca się aby miejsce uśmiercania ryb było wydzielone, np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem konstrukcji sklepu, tak aby uśmiercanie nie odbywało się przy udziale dzieci lub w ich obecności. Takie miejsce powinno także spełniać wszelkie wymogi weterynaryjno-sanitarne.

  • Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby uśmiercaniem karpi zajmowały się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • 1) ukończyły 18 lat;
  • 2) posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;

Śnięcie ryb, w szczególności karpia, w basenach zlokalizowanych na terenie sieci handlu detalicznego, jest zazwyczaj spowodowane nieprzestrzeganiem warunków dobrostanu zwierząt. Aby zmniejszyć straty karpia w tym specyficznym okresie, należy zapewnić zwierzętom właściwe warunki bytowania, a więc możliwość egzystencji zgodnie z ich potrzebami gatunkowymi, a przede wszystkim dopasować wielkość basenu do ilości ryb a co za tym idzie napowietrzenia wody w basenie.

W razie sprzedaży żywych ryb, sposób ich pakowania musi uwzględniać dobrostan zwierząt oraz wykluczać narażanie ich na niepotrzebne cierpienie. Zalecaną metoda pakowania żywych karpi jest umieszczenie w pojemniku, wiaderku, ewentualnie w reklamówce napełnionymi odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza. W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków związanych z transportem żywego karpia bezpośrednio po zakupie przez konsumenta finalnego, zalecane jest uśmiercanie zwierząt w miejscu ich zakupu z zachowaniem wyżej wymienionych zasad.

Główny Lekarz Weterynarii