16 lipca 2009 roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TS) wydał wyrok w sprawie C-165/08 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, w którym stwierdził, że zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita Polska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom. ...