Warto czy nie warto? Pytanie w zasadzie bezprzedmiotowe, ponieważ od 1 lipca 2008 są to ubezpieczenia obowiązkowe, czyli rodzaj przymusu. Ubezpieczenia są dotowane i zostały wprowadzone również na wniosek samych rolników. Z udziałem środków budżetowych tworzony jest system powszechnych ubezpieczeń rolniczych mających na celu ochronę większej liczby rolników przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Odszkodowania w żadnym razie nie mogą generować ...

Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wdrażane są w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami). Celem ustawodawcy jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności rolniczej, a co za tym idzie popularności ubezpieczeń rolnych i ich rozpowszechnianie. ...

Biopaliwa spowodowały wzrost cen żywności nawet o 75 proc., czyli znacznie większy niż dotychczas szacowano – wynika z poufnego raportu Banku Światowego (BŚ), omawianego w piątek przez dziennik „Guardian”. ...

W jakim stopniu produkcja biobaliw wpływa na wzrost cen żywności – na ten temat debatowali eksperci podczas konferencji zorganizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej. ...

Agroturystyka a ustawa o usługach turystycznych Osoba chętna do świadczenia usług powinna udać się do Urzędu Gminy, na terenie której znajduje się obiekt i dokonać wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. O tym obowiązku traktuje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. ...

Dopłaty bezpośrednie wielu rolnikom dają szansę na zwiększenie swych rocznych dochodów. Składając w 2007 roku wniosek o dopłaty bezpośrednie rolnicy będą musieli uwzględnić w nim wszystkie zmiany przygotowane przez ministerstwo Rolnictwa. ...

1. Rynek mleka jest jednym z branżowych rynków rolnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Poddany jest on daleko idącej reglamentacji prawnej. Jednym z głównych instrumentów nań oddziałujących o charakterze administracyjnoprawnym jest kwotowanie produkcji. Jej działanie polega na ograniczaniu produkcji mleka na ustalonym z góry poziomie. Jednocześnie kwotowanie mleka nie przesądza o zakazie wytwarzania ilości ponad ustalony pułap, a tylko powoduje, że ...