Dopłaty bezpośrednie – zmiany w 2007 roku

Dopłaty bezpośrednie wielu rolnikom dają szansę na zwiększenie swych rocznych dochodów. Składając w 2007 roku wniosek o dopłaty bezpośrednie rolnicy będą musieli uwzględnić w nim wszystkie zmiany przygotowane przez ministerstwo Rolnictwa.

Przede wszystkim zostaje zmieniona definicja działki rolnej. Zamiast jak dotychczas „zwartego obszaru gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego”, jako działkę rolną będzie się definiować wszystkie działki rolne sąsiadujące ze sobą i należące do tej samej grupy upraw podlegających temu samemu rodzajowi dopłat. Niestety, rolnicy sami będą musieli określić do jakiej grupy upraw należy dana roślina, co przypuszczalnie spowoduje kolejną falę błędnie wypełnionych wniosków o dopłaty bezpośrednie. W sumie za 2006 rok ponad 1,5 miliona rolników ma otrzymać w ramach dopłat prawie 8 miliardów złotych, w 2007 roku, ze względu na problemy z wypełnianiem zmienionych wniosków, suma ta może być niższa.

Ważne zmiany, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie dotyczą także gospodarstw rolnych na obszarach górskich i innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Od 2007 roku zostaną wprowadzone trzy, a nie cztery strefy ONW, dla których będą przysługiwały dopłaty bezpośrednie:

  • obszary górskie, gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na ukształtowanie terenu i niezbyt korzystne warunki klimatyczne. Do tych obszarów zaliczane będą gminy i obręby ewidencyjne, gdzie ponad 50% użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.po.m.
  • obszary nizinne – na których wysokość produkcji rolnej ograniczona jest ze względu na niską jakość gleb, niekorzystne warunki wodne lub klimatyczne, utrudnienia związane z ukształtowaniem terenu czy też znaczny udział ludności związanej z rolnictwem.
  • obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami – obejmujące rejony podgórskie na których co najmniej 50 % powierzchni użytków rolnych znajduje się na terenach powyżej 350 m n.p.m.

Wniosek o dopłaty bezpośrednie na ONW to nie wszystko, rolnicy muszą dodatkowo przez 5 lat przechowywać dowody zakupu nawozów i środków ochrony roślin, atest opryskiwacza ciągnikowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz prowadzenia zabiegów wykonywanych przy ich użyciu. Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie należy też przez 5 lat przechowywać plan nawożenia, a w wypadku wykorzystywania ścieków i komunalnych odpadów ściekowych, stosowne pozwolenia wodnoprawne.

Dopłaty bezpośrednie przyznawane na terenach objętych ONW nie będą podlegały zwrotowi, jeśli zaniechanie produkcji przez rolnika nie będzie wynikać z jego winy.

Bartosz Chmielewski