Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów płatnych usług doradczych

30 maja minął termin przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Datę zakończenia tego naboru podał 30 kwietnia 2014 roku, za pośrednictwem portalu internetowego Agencji, Prezes ARiMR Andrzej Gross.

Zakres kosztów, które można zrefinansować z tego działania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze w zakresie leśnym, usługi doradcze dotyczące przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Tak ukierunkowane doradztwo, dofinansowywane z PROW 2007-2013, ma usprawnić niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej. W tegorocznym naborze obowiązuje, wprowadzona od 2 lipca 2013 roku zasada, że rolnik przed złożeniem wniosku o płatność musi udokumentować pokrycie kosztów, zarówno kwalifikujących się jak i nie kwalifikujących się do refundacji, w sposób bezgotówkowy z wykorzystaniem polecenia przelewu. Koszty za które rolnik zapłacił gotówką nie zostaną przez ARiMR zrefundowane.

Wsparcie z ARiMR  może otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wykaz podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl).

Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu za zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe  niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW. Uzyskanie wsparcia przebiega dwuetapowo. Najpierw wymagane jest złożenie w biurze powiatowym ARiMR wniosku o pomoc. Jeżeli rolnik otrzyma decyzję przyznającą mu takie wsparcie, wówczas, dopiero po zrealizowaniu usług doradczych i opłaceniu w sposób bezgotówkowy faktur, powinien w tym samym biurze powiatowym złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Aby ułatwić dostęp do usług doradczych, od 2011 r. złagodzone zostały niektóre przepisy korzystania z takiej pomocy. Zasadnicza zmiana polega na umożliwieniu otrzymania wsparcia z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” także tym rolnikom, którzy dotychczas nie korzystali z dopłat bezpośrednich. Wcześniej było to niemożliwe.

Pomoc w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” jest dostępna od 2009 roku. Od tego czasu Agencja udzieliła dofinansowania 39,5 tys. beneficjentom, przekazując na ich konta bankowe ok. 127,3 mln zł.

Wszystkich zainteresowanych taką pomocą zapraszamy do składania wniosków (otwórz).