Bruksela przyjęła Umowę Partnerstwa dotyczącą funduszy unijnych

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską. To najważniejszy dokument precyzujący cele, na które w latach 2014-2020 skierowane zostaną w naszym kraju fundusze unijne w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, które zakończyły negocjacje tego strategicznego dokumentu.

W Umowie Partnerstwa wskazane zostały kluczowe dla Polski, obszary strategicznej interwencji (OSI), czyli obszary wymagające ze strony państwa szczególnego zaangażowanie np. finansowego czy administracyjnego w ich rozwój. Jednym z nich są tereny wiejskie, a w szczególności takie, gdzie dostęp mieszkańców do dóbr i usług umożliwiający im rozwój, jest na najniższym poziomie. W dokumencie tym przedstawiono także sposób w jaki można to zmienić.

W Umowie Partnerstwa zapisano, że do zapewnienia m.in. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także terenów, które związane są z działalnością rybacką można być finansowany z trzech różnych źródeł: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Główne kierunki wsparcia obszarów wiejskich i rolnictwa, będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW), którego budżet wynosi 13,5 mld euro, ale dzięki Umowie Partnerstwa na realizacje inwestycje na tym terenie może zostać przekazane dodatkowo ok. 5,2 mld euro w ramach Polityki Spójności. Pieniądze te mają być przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości i lepsze wykorzystanie umiejętności mieszkańców wsi, w tym reorientację zawodową rolników (ok. 1,5 mld euro), rewitalizację społeczną i infrastrukturalną (ok. 2 mld euro) oraz na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i przeciwpowodziową (ok. 1,7 mld euro; wg ustaleń Rady Ministrów na te inwestycje infrastrukturalne zostaną przeznaczone środki w wysokości odpowiednio 1,2 mld euro i 0,5 mld euro).

Obok tych, precyzyjnie wskazanych kierunków wsparcia z budżetu Polityki Spójności, mieszkańcy wsi mogą także korzystać z innych środków tego funduszu. Mogą to być na przykład pieniądze na: wyodrębnianie i wspieranie inteligentnych specjalizacji związanych z rolnictwem, rybactwem oraz przemysłem rolno-spożywczym; wspieranie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków; inwestycje dotyczące gospodarki odpadami; tworzenie i rozwijanie przedszkoli na obszarach wiejskich; wspieranie usług społecznych oraz ekonomii społecznej itp.

Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską otwiera drogę do uzgodnień regionalnych i krajowych programów operacyjnych Polityki Spójności oraz PROW 2014-2020.