Zapalenia gruczołu mlekowego u krów, które stanowią reakcję na zakażenie, pozostają ciągle najczęstszą i najdroższą chorobą bydła przy uwzględnieniu zarówno bezpośrednich strat produkcyjnych, pogorszenia jakości mleka surowego i obniżenia, jak też kosztów zwalczania. ...

Ciągły wzrost wydajności mleka od krów jest faktem, którego nie można nie zauważyć. Taki progres musi oczywiście cieszyć, ale niestety stymuluje zjawiska, na które patrzymy niezbyt łaskawym okiem. Szczególnie wysokie wymagania stawiane się osobom z sektora paszowego Jest im coraz trudniej pogodzić oczekiwania krowy (zwłaszcza energetyczne) z zachowaniem jej w stanie zdrowia. ...

W ostatnich kilkudziesięciu latach w hodowli bydła mlecznego nastąpił niespotykany dotąd na taką skalę postęp produkcyjny i genetyczny. W wielu krajach średnia wydajność krów została podwojona lub nawet potrojona, a proces ten, aczkolwiek coraz wolniejszy, wciąż postępuje. ...

Hereford jest to rasa brytyjska, utworzona w końcu XVII w. Jako rasa odniosła sukces na wystawie w Smithfield w 1799 r. Umaszczenie bydła jest czerwono-boczaste, z białą głową i z białą końcówką ogona. Należy do ras późno dojrzewających. ...

Surowcem do produkcji biogazu mogą być praktycznie wszystkie substancje organiczne. Podstawową grupą stanowią produkty pozyskiwane bezpośrednio z gospodarki rolnej i na nich najczęściej opiera się produkcję gazu. ...

Wzrost wydajności krów i jakości pozyskiwanego mleka wymusza na hodowcach konieczność produkowania w gospodarstwie kiszonek charakteryzujących się wysoką i stabilną wartością pokarmową . W celu sprostania stawianym wymaganiom należy zwrócić szczególną uwagę na: dobór właściwych gatunków roślin pastewnych, stosowanie odpowiednich technologii pielęgnacji i zbioru roślin pastewnych, przestrzeganie zasad konserwacji i przechowywania pasz objętościowych oraz racjonalne wykorzystanie w żywieniu zwierząt. ...

Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) u krów jest jednostką chorobową przynoszącą olbrzymie straty gospodarcze producentom mleka oraz przemysłowi mleczarskiemu. Jest jedną z głównych jednostek chorobowych występujących w fermie bydła mlecznego. ...

Okres poporodowy (puerperium) to czas od zakończenia porodu, czyli wyparcia łożyska do stanu przedciążowego. W okresie tym następują fizjologiczne zjawiska takie jak zwijanie się macicy (inwolucja), wchłonięcie lub wydalenie lochii poporodowych, rozpad komórek błony doczesnowej i regeneracja uszkodzonej błony śluzowej macicy , kurczenie się naczyń krwionośnych macicy, zamknięcie się szyjki macicy, zanik obrzęku sromu. Wiązadła krzyżowo-biodrowe ulegają skróceniu i odzyskują ...

Produkty rolno – spożywcze mają ok. 10 – procentowy udział w polskim eksporcie. O ile cała wymiana Polski z zagranicą zamyka się ujemnym saldem wynoszącym ok. 10 mld euro, to handel artykułami rolno – spożywczymi przynosi ok. dwumiliardowe saldo dodatnie. Jednocześnie ok. 75 % naszego eksportu rolno – spożywczego kierowane jest na rynek Unii Europejskiej, a dodatnie saldo wymiany na ...

Kwasica żwacza, zwłaszcza jej postać subkliniczna, jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych w skutkach zagrożeń w uzyskiwaniu wysokiej wydajności mleka od krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF). Płyn żwacza krowy chorej na kwasicę ostrą ma pH poniżej 5.0-5.2, natomiast w stanach subklinicznych pH wynosi poniżej 5.5 i utrzymuje się przez większą część doby. Określenie kwasica rozciąga się także na kwasicę metaboliczną, czyli ...

Zanim podejmie się decyzję o modernizacji lub budowie obory należy wcześniej porozmawiać z tymi, którzy już to zrobili. Wysłuchać uważnie ich opinii i uwag. Rozważ wszystkie argumenty i dopiero potem można wydać pieniądze. W grę wchodzą przecież spore kwoty i dlatego nie warto popełnić błędu inwestując je w nie do końca przemyślany sposób. Lepiej uczyć się na cudzych błędach niż ...

W okresie od ostatniego dnia przed wycieleniem do szczytu laktacji ma miejsce wysokie zagrożenie wystąpieniem wielu schorzeń lub chorób krów. Poza zagrożeniami związanymi z porodem występują zaburzenia bezpośrednio lub pośrednio związane z żywieniem, wydzielaniem mleka czy przemianą materii. Do takich zaliczyć możemy: gorączkę okołoporodową, tężyczkę, zatrzymanie łożyska, mastitis, ketozę, obrzęk wymienia. Trwalsze przyczyny występowania wymienionych chorób są związane z błędami ...

Coraz więcej przypadków lewego (LPT) lub prawego (PPT) przemieszczenia trawieńca, głównie u krów rasy HF, zmusza do zastanowienia się nad przyczynami tego groźnego schorzenia okresu okołoporodowego. Niestety przyczyn jest wiele, co utrudnia profilaktykę. Bezwzględnie czynnikiem sprzyjającym jest wysoka wydajność mleka, chociaż nie sama synteza mleka jest tutaj problemem. To przede wszystkim zaburzenia metaboliczne, związane z wysoką wydajnością, powodują utratę apetytu, ...

Zapalenie gruczołu mlekowego, czyli popularne „mastitis”, to wciąż najważniejszy problem zdrowotny w chowie krów mlecznych. Straty ekonomiczne związane z mastitis wynikają głównie z produkcji mleka pozaklasowego, ze zmniejszonej wydajności mleka, z kosztów leczenia oraz przedwczesnego brakowania krów. ...