Środki z Unii Europejskiej wspierające działalność agroturystyczną

Środki z Unii Europejskiej wspierające działalność agroturystyczną

Zgodnie z budżetem Unii Europejskiej na lata 2007-2013 rolnicy planujący założyć gospodarstwo agroturystyczne mogą ubiegać się od dofinansowanie na ten cel. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. złotych. Może być ono udzielone osobie pełnoletniej, która nie jest jeszcze w wieku emerytalnym oraz nie ma prawa do renty strukturalnej, ani o taką nie wystąpiła oraz jest ubezpieczona co najmniej 12 miesięcy w KRUS.

Program jest adresowany wyłącznie do mieszkańców wsi i małych miasteczek, a złożony wniosek winien mieć ekonomiczne uzasadnienie oraz wpływać na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej bądź turystów odwiedzających dany region. Zakres pomocy obejmuje m.in. możliwość uzyskania wsparcia finansowego na przebudowę lub remont budynków mieszkalnych, a także niemieszkalnych, które w przyszłości będą mogły być przeznaczone do wynajmu, zakup wyposażenia i sprzętu dla gości, a także dofinansowanie zakupu samochodu, który jest niezbędny rolnikowi do prowadzenia nowej działalności, pod warunkiem, że będzie on przeznaczony do przewozu nie mniej iż 8 osób z kierowcą.

Osoby prowadzące działalność usługowo-produkcyjną, związaną z przetwórstwem produktów rolnych lub jadalnych surowców leśnych oraz informatyką i rachunkowością również mogą ubiegać się o unijne środki. Są one przyznawane na zasadzie refundacji, co oznacza, że najpierw trzeba ponieść koszty własne, a dopiero później ubiegać się o zwrot wykorzystanych nakładów. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć wspomnianej wcześniej kwoty 100 tys. złotych. Dokumenty należy składać w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  • Kredytów i pożyczek na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki udzielają też instytucje pozarządowe, m.in.:
  • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
  • Fundacja Wspomagania Wsi,
  • Fundusz Europejski Rozwoju Wsi,
  • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
  • Inicjatywa Mikro.

Joanna Radziewicz