Rolnicy złożyli 1,396 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2009 rok

9 czerwca upłynął ostateczny termin składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2009 rok.

Kto nie zdążył do tego dnia złożyć takiego wniosku nie otrzyma płatności bezpośrednich za ten rok. Wnioski przyjmowane były od 16 marca w biurach powiatowych ARiMR, można je było również wysyłać pocztą, a o dotrzymaniu terminu decydowała wtedy data stempla pocztowego. Do 9 czerwca br. 1,396 mln rolników złożyło wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i jest ich o około 23 tys. mniej niż w zeszłym roku. W związku z tym, że nie wszystkie wnioski wysłane pocztą dotarły już do ARiMR, liczby te mogą ulec pewnym zmianom.

Najwięcej rolników złożyło wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w woj. mazowieckiego – blisko 211 tys. oraz z woj. lubelskim – 179,7 tys. Natomiast najmniej wniosków wpłynęło do OR w woj. lubuskim – nieco ponad 20 tys. oraz województwach opolskim i zachodniopomorskim nieco ponad 28 tys.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. złożone po 15 maja, ale nie później niż 9 czerwca obarczone są sankcjami polegającymi na potrąceniu 1% należnych dopłat za każdy roboczy dzień spóźnienia. Takie obniżenie wysokości dopłat będzie naliczone nieco ponad 25 tys. rolników. Nie dotyczy to rolników prowadzących gospodarstwa, w których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej. Tacy rolnicy nie będą mieli obniżanych kwot płatności (naliczanych sankcji) za złożenia wniosku w dniach od 16 maja do 9 czerwca, pod warunkiem, że na piśmie poinformowali Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej. Powinni taką informację złożyć w terminie dziesięciu dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz obowiązkowo dołączyć dowody potwierdzające wystąpienie takich zdarzeń.

Do 9 czerwca rolnicy mogli również wprowadzać zmiany do wcześniej złożonych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Ci, którzy wprowadzili takie zmiany do 1 czerwca br. otrzymają naliczone im płatności. Natomiast złożenie zmian do wniosków po tej dacie, ale nie później niż 9 czerwca 2009 r., wiąże się już z sankcjami finansowymi. W takim przypadku wprowadzenie zmian spowoduje zmniejszenie (o 1% za każdy dzień roboczy spóźnienia) kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych do wniosku.

  • Zmiany złożone do wniosku o przyznanie danej płatności, (schematu pomocowego) mogły polegać na:
  • dodaniu nowych działek ewidencyjnych i rolnych do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności,
  • dokonaniu zmian w dołączonych do wniosku dokumentach (oświadczenia, umowy, deklaracje, z wyłączeniem płatności cukrowej),
  • zmianie, w tym zwiększeniu powierzchni zadeklarowanych działek rolnych.