Polski Związek Hodowców Strusi (PZHS)

W 1995 r. powstał Polski Związek Hodowców Strusi (PZHS), do którego zadań należy reprezentowanie i obrona interesów hodowców strusi; organizowanie, doskonalenie i rozwój hodowli strusi w Polsce, współpraca z placówkami naukowymi, prowadzenie fachowego doradztwa, organizacja pomocy weterynaryjnej, pomoc w zakupie i sprzedaży ptaków, promocja strusich produktów na rynku krajowym i zagranicznym.

Związek ułatwia początkującym hodowcom strusi zakup materiału z najlepszych farm krajowych i zagranicznych. Proponuje także usługowe wylęganie piskląt w wytypowanych farmach, gdyż nie każdy hodowca będzie mógł pozwolić sobie w przyszłości na zakup drogiego inkubatora.

Związek zakłada, że wraz ze zwiększeniem liczby farm strusi i wzrostem średniej liczebności stada podstawowego, prowadzona będzie praca hodowlana i dokonywana selekcja ptaków w kierunku doskonalenia ich użytkowości nieśnej i mięsnej. PZHS wprowadził ponadto obowiązek znakowania ptaków z zastosowaniem elektronicznego systemu identyfikacji (tzw. mikroczipów) oraz ustalił minimalne normy powierzchni w pomieszczeniu i na wybiegach, jaka powinna przypadać na jednego strusia w zależności od wieku.

Aleksandra Szymańska