ARiMR wspiera finansowo grupy producentów

Grupy producentów rolnych zarejestrowane w Urzędach Marszałkowskich w okresie między 1 stycznia 2007 r., a 31 grudnia 2013 r. mogą uzyskać wsparcie z PROW (2007-2013). Na działanie „Grupy producentów rolnych” przewidziano w tym Programie 140 mln euro. Pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów zakładania i funkcjonowania grup w ciągu pierwszych pięciu lat ich istnienia. Grupa składa najpierw wniosek o przyznanie pomocy i dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z ARiMR może złożyć wniosek o płatność. Pomoc finansowa na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania grupy przyznawana jest w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od daty wpisania grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

Do 18 maja 2009 r. do ARiMR wpłynęło 261 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych. W następstwie wydanych decyzji przyznających pomoc, grupy producentów rolnych złożyły 153 wnioski o wypłatę środków finansowych. Agencja dokonała 87 płatności dla 87 grup producentów rolnych na łączną kwotę ponad 15,8 mln zł.

Z odrębnego funduszu wspierającego wspólną organizację rynku owoców i warzyw w UE Agencja może udzielić pomocy grupom utworzonym przez producentów owoców i warzyw. Te grupy mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów części kosztów administracyjnych oraz na wspólnie realizowane inwestycje. ARiMR wypłaciła do 7 maja br. pomoc  finansową wstępnie uznanym grupom producentom owoców i warzyw  w wysokości blisko 102,4 mln zł, z tego około 7,5 mln zł na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz ponad 94,8 mln zł na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

W tym samym czasie Agencja zrealizowała wypłatę ponad 169 tys. zł  pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych producentów owoców i warzyw.

Przepisy dot. zasad tworzenia grup producentów rolnych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 15 września 2000 r o grupach producentów rolnych i ich związkach umożliwiająca tworzenie się grup producentów rolnych. Członkami grupy mogą być osoby fizyczne i prawne, prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Od 1 stycznia 2007 r. także istniejące spółdzielnie mogą również prowadzić działalność jako grupa producentów rolnych.

Pomoc wypłacana grupom producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest kontynuacją działania zapoczątkowanego w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich z lat 2004 – 2006. Wsparcie to ma ułatwić tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych powstających w celu: dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu przez członków grupy, w tym przygotowanie dużych partii towaru do sprzedaży  odbiorcom hurtowych, wdrożenie wspólnych zasad informowania o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów.

Należy też wspomnieć, że grupy producentów rolnych są zwolnione z podatku od nieruchomości oraz z podatku dochodowego w zakresie poniesionych wydatków na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy i szkolenie członków grupy.

Przewiduje się, że w latach 2007-2013 powstanie ok. 350 nowych grup. Do 18 maja 2009 r. zostało zarejestrowanych w urzędach marszałkowskich 286 grup.

Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) określa, że członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto grupy producentów rolnych prowadzą działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną, pod warunkiem, że:

·         zostały utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów;

·         działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego);

·         składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników);

·         przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;

określą obowiązujące członków grupy zasady, dotyczące jakości i ilości dostarczanych grupie produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży ujęte w formie aktu założycielskiego.

O dofinansowanie mogą się ubiegać grupy producentów utworzone w następujących sektorach:

·         konie żywe, mięso końskie;

·         żywiec wołowy, mięso wołowe;

·         świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe;

·         owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie;

·         drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe;

·        króliki żywe, mięso i jadalne podroby królicze;

·         nutrie żywe, mięso i jadalne i podroby nutriowe, skóry surowe;

·         szynszyle żywe, skóry surowe;

·         lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe;

·         jaja ptasie;

·        mleko krowie, owcze lub kozie;

·         miód naturalny i inne produkty pszczelarskie;

·         kwiaty świeże – cięte i doniczkowe;

·         ziemniaki;

·         ziarno zbóż;

·         nasiona roślin oleistych;

·        ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych;

·         rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej;

·         ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych i ozdobnych;

·         buraki cukrowe;

·         len i konopie uprawiane na włókno;

·         szyszki chmielowe;

·         liście tytoniu suszone;

·         materiał siewny i sadzeniaki;

·         produkty roślinne do wykorzystania technicznego lub pozyskiwania energii;

·         produkty rolnictwa ekologicznego;

·        produkty regionalne,

·         ślimaki,

·         daniele, jelenie, i ich mięso.

Wysokość pomocy

Wsparcie w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (podobnie jak w ramach PROW 2004-2006) udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych pięciu lat (kolejnych 12-miesięcznych okresów prowadzenia działalności przez grupę), liczonych od dnia dokonania wpisu grupy producentów rolnych do rejestru przez marszałka województwa właściwego dla miejsca siedziby grupy. Pomoc, naliczana jest na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i wynosi:

  • 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo
  • 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

Wysokość wsparcia za dany rok działalności grupy nie może przekroczyć:

·         w pierwszym i drugim roku – 100 000 EUR;

·         w trzecim roku – 80 000 EUR;

·         w czwartym roku – 60 000 EUR;

·         w piątym roku – 50 000 EUR.

Przykład: wartość produktów sprzedanych stanowi 1.200.000 euro – należna pomoc wynosi 5% z 1.000.000 euro i 2,5% z 200.000 euro w 1 roku przyznania pomocy, co daje kwotę wsparcia 55.000 euro.

Grupa producentów rolnych może otrzymać wsparcie tylko raz w ciągu swojej działalności, niezależnie od tego czy źródłem tej pomocy był budżet krajowy czy budżet UE.