Zmiana zasad udzielania przez ARiMR pomocy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich

ARiMR będzie dopłacała do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich niezależnie od tego, czy ich posiadacze wywiązali się z obowiązków nałożonych przepisami o „Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt”. Dotychczas taka pomoc była uzależniona od terminowego zgłoszenia padnięcia i utylizacji zwierzęcia.

Omawiana zmiana przepisów dotyczy tylko kosztów utylizacji i nie ma wpływu na inne obowiązki posiadaczy zwierząt i możliwe sankcje z tytułu ich nieprzestrzegania. Podstawy do takiego postępowania stworzyło wejście w życie 21 czerwca 2009 r. zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, regulujące zasady udzielania przez Agencję pomocy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich ponoszonych przez producentów rolnych.

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR oraz rozporządzenia dotyczącego sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, zmianie uległa treść Oświadczenia Producenta Rolnego składanego przy odbiorze padłej sztuki. Inna zmian polega na usunięciu wymogu składania przez producentów rolnych w przypadku utylizacji konia informacji o podmiocie, w którym padły koń był zarejestrowany. Oprócz zmian dotyczących usunięcia wymogu zgłoszenia padnięcia zwierzęcia, zrezygnowano również z podawania informacji o tym, czy beneficjenta zalicza się do grupy mikro, małych czy średnich przedsiębiorstw. Przekazanie takiej informacji wymagane było dotychczas przez przepisy o sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej.

Nowy wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa (otwórz).

Pozostałe zasady udzielania pomocy na utylizację nie uległy zmianie. Nadal aktualny pozostaje wykaz podmiotów utylizacyjnych świadczących takie usługi z dofinansowaniem Agencji na obszarze poszczególnych województw oraz maksymalne ceny usług (otwórz).

Pomoc finansową Agencji mogą otrzymać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, spełniający kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Pobieranie renty lub emerytury nie wyklucza możliwości uzyskania pomocy na utylizację pod warunkiem, że przepisy na podstawie których dana osoba otrzymuje to świadczenie nie zabraniają jednoczesnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W celu skorzystania z pomocy, producent rolny powinien telefonicznie skontaktować się z wybranym przez siebie podmiotem, który na podstawie umowy z Agencją świadczy usługi na obszarze danego województwa.

Agencja dofinansowuje do 100% ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100% kosztu unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 12 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). W przypadku unieszkodliwienie padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% takich kosztów poniesionych przez producenta rolnego.

Oznacza to, że producent rolny będący rolnikiem ryczałtowym za unieszkodliwienie 1 szt. padłego bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia lub kona powyżej 12 miesiąca życia zapłaci do 52,31 zł., za utylizację koni, owiec i kóz do 12 miesiąca życia lub 1 sztuki trzody chlewnej o wadze ponad 110 kg, kwota ta wyniesie do 15,70 zł.

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Biuro Prasowe