Ułatwianie startu młodym rolnikom – podsumowanie naboru wniosków

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców wsi ciszył się, przeprowadzony od 15 maja do 23 czerwca 2014 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” finansowany z PROW 2007 – 2013.

22 096 młodych rolników złożyło w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o takie wsparcie. Agencja ma do rozdzielenia wśród ubiegających się o tą pomoc około 800 mln zł.

Zasady i warunki udzielania wsparcia młodym rolnikom w tegorocznym naborze różnią się od tych obowiązujących w ubiegłych latach. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz wynosi ona 100 tys. zł, a w poprzednim naborze było to 75 tys. zł. Pozostawiono możliwość skorzystania ze wsparcia na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” osobom, które prowadziły działalność rolniczą jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, z tym że ten okres został wydłużony w stosunku do minionego naboru. Wcześniej młody rolnik mógł ubiegać się o pomoc także wtedy gdy prowadził samodzielnie gospodarstwo nie dłużej niż 12 miesięcy, liczone do dnia złożenia wniosku o pomoc, a w tegorocznym naborze jest to aż 15 miesięcy. Dłuższy też będzie termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dotychczas było tak, że rolnicy, mieli na uzupełnienie wykształcenia 3 lata od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. Teraz, termin ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia szkoły do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych, ale muszą oni udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem.

ARiMR będzie musiała pracować szybciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni zmniejszy się czas jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR wezwania do usunięcie braków formalnych, będą mieli na to tylko 7 dni. Dlatego ważne jest, aby młodzi rolnicy starali się przygotować bardzo starannie i dokładnie swoje wnioski o wsparcie, by uniknąć stresów związanych z krótkim terminem na wprowadzenie zmian i poprawek. W tegorocznym naborze nie będzie limitów finansowych przyznanych poszczególnym województwom, będzie natomiast jedna koperta finansowa dla całego kraju. O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników. Będą one poznawane na podstawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych – maksymalnie można otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika – maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo – maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach na których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez rolnika starającego się o uzyskanie premii, co najmniej 7 punktów.

Pozostałe zasady przyznawania wsparcia z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” nie zostały zmienione w stosunku do tych, które obowiązywały w poprzednich naborach wniosków.

Termin i warunki przyjmowania wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom, zapowiedział Andrzej Gross Prezes ARiMR, podczas konferencji prasowej zorganizowanej 18 kwietnia w siedzibie centrali ARiMR w Warszawie. Prezes zaznaczył wówczas, że to wsparcie jest bardzo oczekiwane na polskiej wsi i dlatego jest uruchamiane niezwłocznie po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które reguluje zasady tegorocznego naboru.

Aby uprościć rolnikom złożenie wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” Agencja przygotowała taki wniosek w wersji elektronicznej, która umożliwia jego szybkie i poprawne wypełnienie oraz zapisanie wprowadzonych danych. Młody rolnik wypełnia taki wniosek, drukuje go oraz, aby nie utracić informacji w nim zawartych, może go również zapisać np. na płycie CD/DVD. To duże ułatwienie dla rolników, bo w przypadku konieczności dokonania poprawek czy uzupełnień nie trzeba od nowa wypełniać całego wniosku, tylko wystarczy dokonać zmian w konkretnym miejscu w zapisanym wcześniej dokumencie. W Oddziale Regionalnym ARiMR wystarczy złożyć wniosek w wersji papierowej, trzeba tylko pamiętać o tym, aby go podpisać. Zachęcamy jednak do dostarczenia wraz z wydrukowanym wnioskiem także jego wersji elektronicznej zapisanej np. na płycie CD/DVD. Pozwoli to, po sprawdzeniu przez pracownika ARiMR zgodności obu wersji, na zaimportowanie danych zawartych w elektronicznym wniosku do systemu informatycznego ARiMR, co znacznie przyspieszy i usprawni dalszą jego weryfikację (otwórz wniosek w wersji aktywnej).

Tegoroczny nabór wniosków będzie już piątym zorganizowanym przez ARiMR w ramach realizacji PROW 2007 – 2013. Poprzednie zostały przeprowadzone w latach 2008 – 2011. ARiMR przyznała w ich wyniku blisko 1,6 mld zł wsparcia. Premie ułatwiające start zawodowy trafiły do ponad 23 tys. młodych rolników. Między innymi dzięki takiemu wsparciu Polska ma najmłodszych rolników spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Według badań młodzi gospodarze (do 40 lat) stanowią w państwach Wspólnoty tylko 7% ogółu rolników, tymczasem w Polsce ten odsetek sięga aż 13%.

Celem wsparcia przeznaczonego dla młodych rolników jest przede wszystkim zachęcanie do przejmowania gospodarstw rolnych np. z rąk starszych rodziców lub do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej przez osoby młode i dobrze przygotowane (wykształcone) do prowadzenia działalności rolniczej. Bezzwrotna premia wypłacana młodym rolnikom może być wykorzystana na powiększenie areału gospodarstwa rolnego, na zakup maszyn czy urządzeń rolniczych, kupno stada podstawowego zwierząt hodowlanych, czy rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej. To wsparcie jest bardzo ważne nie tylko dla indywidualnych młodych rolników, ale również ma znaczenie dla całego sektora rolnego w Polsce. Ponieważ wszystkie działania podejmowane przez młodych rolników – także dzięki wsparciu z PROW 2007-2013 i następnego Programu na lata 2014-2020 – mają bezpośredni wpływ na koniunkturę, zwłaszcza w sektorze produkcji i handlu maszynami rolniczymi, oraz znacznie zwiększają konkurencyjność naszego sektora rolnego na światowych rynkach. Przyznawane premie mają też wpływ na poprawę struktury agrarnej w Polsce, gdyż gospodarstwa tworzone przez młodych rolników muszą mieć średnią powierzchnię równą co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a więc 10,42 ha (wg danych z GUS z 2013 r.).