ASF: "Nie" dla dodatkowych obciążeń finansowych ponoszonych przez rolników

ASF: "Nie" dla dodatkowych obciążeń finansowych ponoszonych przez rolników

Na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Pomimo, że projekt nie został skierowany do konsultacji społecznych, Zarząd KRIR w dniu 26 czerwca 2014 r. przekazał resortowi rolnictwa opinię samorządu rolniczego w tej sprawie.

W projekcie został nałożony na gospodarstwa (położone w obszarze objętym ograniczeniami w związku z ASF) dokonujące uboju na potrzeby własne obowiązek (jak podano w uzasadnieniu na podstawie zaleceń KE) oprócz badania przedubojowego przeprowadzenia w każdym przypadku badania poubojowego. Ponadto na terenie strefy II wprowadzony został obowiązek pobierania próbek w kierunku ASF.

O ile koszty pobierania próbek pokrywane są ze środków Inspekcji Weterynaryjnej to koszt badania przed- i poubojowego wraz z kosztami dojazdu pokrywane maja być przez rolników.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, jak również Podlaska Izba Rolnicza mając na względzie jak najszybsze uwolnienie kraju od piętna ASF, akceptuje wprowadzane zmiany. Jednakże nie może się zgodzić na dodatkowe obciążenia finansowe ponoszone przez rolników. Afrykański pomór świń jest bowiem chorobą zwalczaną z urzędu. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt wszelkie koszty, w tym związane z programem zwalczania tej choroby, pokrywane powinny być z budżetu państwa.

Dlatego też Zarząd KRIR oczekuje, iż zarówno w przypadku tego projektu, jak również rozporządzenia, wyeliminowania przepisów nakładających na właścicieli zwierząt koszty finansowe.

Katarzyna Kuznowicz