Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja w sprawie przyjmowania wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2009 r.

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200 poz. 1442 z późniejszymi zmianami) informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2009 w ramach ww. działania do dnia 17 sierpnia br. w poszczególnych województwach wynosi.

Limit środków finansowych, liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitów środków w poszczególnych województwach:

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków

1

Dolnośląskie

13 537 029,18

81

46,78%

2

Kujawsko – pomorskie

17 357 071,42

234

111,76%

3

Lubelskie

53 220 931,42

246

34,38%

4

Lubuskie

5 600 253,12

83

124,44%

5

Łódzkie

35 715 509,82

100

22,93%

6

Małopolskie

32 155 083,68

151

35,92%

7

Mazowieckie

59 340 412,35

352

50,09%

8

Opolskie

8 010 953,34

78

71,99%

9

Podkarpackie

26 999 885,47

164

41,88%

10

Podlaskie

21 993 041,82

251

91,12%

11

Pomorskie

10 458 746,59

160

126,70%

12

Śląskie

11 163 413,22

85

62,03%

13

Świętokrzyskie

27 667 467,84

100

27,85%

14

Warmińsko – mazurskie

10 236 219,14

148

122,48%

15

Wielkopolskie

30 782 839,07

423

124,35%

16

Zachodniopomorskie

6 638 708,74

98

127,70%

W kraju

370 877 566,24

2 754

x

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w danym województwie będzie następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidzianych dla tego regionu, lecz nie później niż 31 grudnia 2009 r.

Tomasz Kołodziej – Prezes ARiMR