Fasola szparagowa do przetwórstwa

W uprawie do przemysłu największe znaczenie mają odmiany karłowe zielonostrąkowe. Fasola szparagowa powinna mieć mało włókna w strąkach, a przeznaczona do uprawy wielkotowarowej powinna charakteryzować się równomiernym dojrzewaniem strąków na roślinie, wysokim ich osadzeniem i łatwością oddzielania się od rośliny.

Cechy te ułatwiają zbiór mechaniczny, który w wielkotowarowej produkcji obniża koszty pracy. Warto zwrócić również uwagę na odporność odmiany na antraknozę i bakteriozę obwódkową. Fasola nie ma dużych wymagań, co do stanowiska. Można ją uprawiać na różnych glebach, pod warunkiem, że są ciepłe, próchniczne, o dobrych stosunkach powietrzno-wodnych. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego, dlatego gleby kwaśne należy odpowiednio wapnować jesienią w roku poprzedzającym uprawę. Fasola jest wrażliwa na niską temperaturę. W czasie wzrostu minimum termiczne to 10°C, a optimum 23°C. Warzywo wysiewa się od połowy maja do końca czerwca. Norma siewu (od 70 do 140 kg/ha) zależy od wielkości nasion i rozstawy roślin. Najczęściej stosuje się odległość między rzędami 40-45 cm, a nasion w rzędzie – 8-10 cm. Głębokość siewu powinna wynosić 4-5 cm, co przy stosowaniu herbicydów zapewnia odpowiednią ochronę rośliny w okresie przed wschodami. Nasiona powinny być zaprawione przeciwko patogenom glebowym oraz zaszczepione bakteriami brodawkowymi. Fasola wymaga terminowego i starannego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w okresie wegetacji. Ważnym zabiegiem jest spulchnianie międzyrzędzi wraz z odchwaszczaniem mechanicznym plantacji. Należy je przeprowadzać ostrożnie, aby nie uszkodzić płytko rozwijających się korzeni fasoli. Warzywo to w okresie dojrzewania strąków charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na wodę. Nawadnianie plantacji wpływa korzystnie na jakość plonu, zwłaszcza w okresie suszy. Fasolę zaleca się uprawiać w drugim lub trzecim roku po oborniku. Nawożenie mineralne stosuje się w następujących dawkach na hektar: 30-50 kg N, 70-90 kg P206 i 80-120 kg K20. Warzywo szybko reaguje na niedobór mikroelementów tj.: bor, molibden i mangan. Okres wegetacji fasoli szparagowej wynosi 70-80 dni, zależnie od odmiany i warunków klimatycznych. Zbiera się ją w stadium dojrzałości zbiorczej, gdy strąki z nasionami są jeszcze niedojrzałe fizjologicznie. Po zbiorze strąki należy jak najszybciej schłodzić do około 10ºC.

Anna Drzewiecka