ARiMR sprawnie wypłaciła rolnikom płatności bezpośrednie za 2008 r.

ARiMR wywiązała się z realizacji płatności bezpośrednich za 2008 rok. Do 25 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała płatności bezpośrednie 1 403 096 rolnikom, co oznacza, że płatności te otrzymało 98,86% rolników, którzy złożyli wnioski w 2008 r.

Kwota wypłaconych płatności podstawowych i uzupełniających do 25.06.2009 r. wynosi ponad 8,55 mld zł, a wraz z płatnościami z tytułu ONW około 10 mld zł. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, datą rozliczenia płatności bezpośrednich za ubiegły rok jest 30 czerwca 2009 r. Po tej dacie ARiMR może wypłacić jeszcze 4% kwoty płatności bezpośrednich zrealizowanych do tego dnia, a z analizy przeprowadzonej przez ARiMR wynika, że do wypłaty pozostało jeszcze tylko 0,33% kwoty takich płatności.

Do 26 czerwca 2009 r. wydanych zostało 1 416 457 decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, co stanowi 99,80% wszystkich obsługiwanych wniosków. Dla pozostałych beneficjentów trwa w dalszym ciągu postępowanie wyjaśniające, gdyż są to głównie sprawy związane ze śmiercią wnioskodawcy i ustaleniem osoby dziedziczącej, uprawnionej do płatności, oraz przypadki złożenia wniosków o płatność na tę samą działkę rolną przez dwóch lub więcej wnioskodawców.

Zgodnie z przepisami prawa krajowego i prawa wspólnotowego, płatności przyznane rolnikom w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wypłacane są w terminie od 1 grudnia roku, w którym złożony został wniosek, do 30 czerwca w następnym roku. ARiMR po niezbędnym sprawdzeniu wniosków w ramach kontroli administracyjnych, przystąpiła już w listopadzie 2008 r. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Pierwsze płatności zostały przekazane na rachunki bankowe rolników 1 grudnia 2008 r. Płatności były realizowane w tempie znacznie szybszym niż w poprzednich latach, w grudniu 2008 r. pieniądze z tego tytułu otrzymało ok. 860 tys. rolników, a Agencja przekazała na ich konta bankowe w pierwszym miesiącu realizacji dopłat łącznie ponad 4 mld zł.

W roku 2008 przyznawane były rolnikom następujące rodzaje płatności:

 • jednolita płatność obszarowa (JPO) − finansowana w 100% z budżetu UE;
 • uzupełniające płatności obszarowe (UPO) – finansowane w 100% z budżetu krajowego;
  • do grupy upraw podstawowych (inne rośliny),
  • do upraw chmielu związanego z produkcją i oddzielonego od produkcji (chmiel historyczny),
  • do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca);
 • płatności do upraw roślin energetycznych – finansowane w 100% z budżetu UE; oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – finansowana w 100% z budżetu UE;
 • przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – finansowane z budżetu UE w wysokości 230 euro i z budżetu krajowego do 170 euro;
 • płatność cukrowa – finansowana w 100% z budżetu UE.

Określone dla Polski powierzchnie referencyjne i koperty finansowe na rok 2008 w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przedstawia tabela:

Jednolita płatność obszarowa Płatności uzupełniające Płatność cukrowa Płatność z tytułu owoców miękkich Płatność do pomidorów
inne rośliny chmiel
historyczny
chmiel produkt płatności zwierzęce
Powierzchnia referencyjna
(ha)
14 337 000,00 9 513 103,00 2 237,93 2 291,00 2 604 999,00 48 000,00
Koperta finansowa
(zł)
4 864 726 566,00 2 562 212 330,00 1 277 159,00 934 092,00 988 762 386,00 498 217 765,00 65 216 640,00 22 808 840,00

Powierzchnia referencyjna dla płatności do upraw roślin energetycznych została określona dla całej Wspólnoty i wynosi 2 mln ha, a stawka płatności dla całej UE ustalona została na poziomie 45 euro/ha.

 • W roku 2008 r. obowiązywały następujące stawki płatności:
 • Jednolita płatność obszarowa − 339,31 zł/ha;
 • Uzupełniająca płatność obszarowa – inne rośliny − 269,32 zł/ha;
 • Uzupełniająca płatność obszarowa – chmiel oddzielony od produkcji − 591,50 zł/ha;
 • Uzupełniająca płatność obszarowa – chmiel powiązany z produkcją −407,60 zł/ha;
 • Uzupełniająca płatność obszarowa – płatność zwierzęca − 379,55 zł/ha;
 • Płatność do powierzchni uprawy roślin energetycznych – 152,85 zł/ha;
 • Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 133,65 zł/tonę pomidorów;
 • Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1358,68 zł/ha;
 • Płatność cukrowa – 39,45 zł/tonę buraków cukrowych.

Większość rolników otrzymała wnioski łatwiejsze do wypełnienia. W 2008 r. ARiMR dostarczyła rolnikom, którzy ubiegali się o przyznanie płatności w 2007 roku, wypełnione częściowo wnioski o przyznanie płatności na rok 2008 wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcjami. Rolnicy, którzy występowali po raz pierwszy o takie płatności, wypełniali czysty formularz wniosku.

W roku 2008 rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie płatności w terminie od 16 marca, ponieważ 15 marca wypadł w niedzielę, do 15 maja. Ostateczny termin składania wniosków upłynął 9 czerwca 2008 r., jednakże przyznawana rolnikowi kwota płatności była zmniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia, w przypadku złożenia wniosku po 15 maja.

Część rolników, która ubiegała się o przyznanie płatności bezpośrednich w 2008 r. została poddana kontrolom na miejscu, podczas których sprawdzane były zadeklarowane we wnioskach dane o powierzchni i rodzaju upraw ze stanem faktycznym. Kontrolom takim poddanych zostało 107,6 tys. rolników, najwięcej w województwach mazowieckim i świętokrzyskim. Na podstawie wyników z kontroli na miejscu stwierdzono, że spośród wszystkich wytypowanych do takich kontroli około 16,1% rolników zawyżyło powierzchnię deklarowaną we wniosku w stosunku do powierzchni stwierdzonej. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwie śląskim (21,5%), dolnośląskim (20,9%), świętokrzyskim (20,6%), warmińsko-mazurskim (19,7%), natomiast najmniej w województwie opolskim (10,4%).

Biuro Prasowe