Pomoc ARiMR na modernizację gospodarstw rolnych ożywia koniunkturę na rynku sprzętu rolniczego

Rolnicy ubiegający się o pomoc finansową na „Modernizację gospodarstw rolnych” chcą inwestować głównie w zakup maszyn i urządzeń. Ze złożonych w 2007 i 2009 roku wniosków o przyznanie pomocy wynika, że rolnicy planowali kupić maszyny i urządzenia rolnicze na łączną kwotę około 9,8 mld zł. ARiMR może dofinansować do 60% poniesionych przez rolników kosztów, lecz nie więcej niż 300 tys.zł, jakie rolnik poniósł na zrealizowanie inwestycji założonej w biznesplanie, który dołączył do wniosku złożonego w Agencji.

Do tej pory ARiMR podpisała z ponad 13 tys. rolników umowy na dofinansowanie takich zakupów. Spośród nich ponad 10 tys. zrealizowało w całości lub części zaplanowane inwestycje i złożyło wnioski o płatność na kwotę ponad 1,1 mld zł, a ARiMR przekazała ponad 6 tys. rolników wsparcie finansowe w łącznej wysokości około 650 mln zł. Pieniądze z ARiMR ożywiły koniunkturę na rynku maszyn i urządzeń rolniczych.

Świadczy o tym to, że rolnicy zakupili do tej pory, korzystając z dofinansowania Agencji, kilkanaście tysięcy maszyn, ciągników i urządzeń, a z wstępnej analizy wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” złożonych w 2009 roku wynika, że kolejni rolnicy zamierzają zakupić maszyny i urządzenia do uprawy ziemi za około 5 mld zł.

W pierwszym naborze wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”, przeprowadzonym w 2007 r., ponad 16,7 tys. rolników, spośród ponad 18,3 tys., ubiegało się o dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń. Na takie inwestycje zamierzali przeznaczyć około 4,9 mld zł, a dopłata z Agencji mogła pokryć do 60% poniesionych przez rolników kosztów, lecz nie więcej niż 300 tys. zł. ARiMR zaczęła podpisywać umowy o przyznaniu takiej pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w IV kwartale 2008 r., po otrzymaniu pełnej akredytacji na to działanie. Pracownicy Agencji skoncentrowali się wówczas na podpisywaniu umów z tymi rolnikami, którzy złożyli poprawnie wypełnione wnioski i nie zmieniali planowanych zakupów. Przesunęło się natomiast w czasie podpisywanie umów z tymi beneficjentami, którzy skorzystali z możliwości stworzonych przez ministra rolnictwa i wprowadzili zmiany do swoich biznesplanów.

W tym roku do Oddziałów Regionalnych ARiMR rolnicy złożyli bezpośrednio lub przesłali pocztą blisko 25 tys. wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Z pierwszych analiz tych wniosków wynika, że ponad połowa z nich dotyczy zakupu maszyn, ciągników i urządzeń rolniczych, na łączną kwotę blisko 5 mld zł. Także w przypadku tegorocznego naboru wniosków ARiMR może dofinansować do 60% poniesionych przez rolnika kosztów na inwestycje założone w biznesplanie, lecz nie więcej niż 300 tys. zł.

Agencja rozpoczęła już podpisywanie umów z rolnikami, którzy złożyli wnioski na modernizację gospodarstw w naborze przeprowadzonym pomiędzy 21 a 28 kwietnia 2009 r. Do 10 lipca br. umowy takie zawarte zostały z kilkudziesięcioma beneficjentami. Wnioski złożone w tegorocznym naborze są dużo lepiej przygotowane niż te składane w 2007 roku, dlatego możliwa jest ich szybsza obsługa. Ponadto dodatkowa grupa pracowników skierowana w OR ARiMR do rozpatrywania tych wniosków daje gwarancję, że liczba umów podpisywanych w beneficjentami ubiegającymi się w br. o wsparcie z tego działania będzie sukcesywnie wzrastała, a to w przypadku inwestycji w gospodarstwa wpłynie na wzrost popytu na sprzęt rolniczy.

Inwestycje rolników w zakup maszyn i urządzeń rolniczych są kontynuacją trendu, który pojawił się już w latach 2004 – 2006 przy wdrażaniu Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego rozwój i unowocześnianie rolnictwa. Z tego programu skorzystało blisko 21 tys. rolników, a spośród nich ponad 80% inwestowało w zakup sprzętu rolniczego. Beneficjentom, którzy ubiegali się o pomoc na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Agencja wypłaciła z „ SPO Rolnego” ponad 2 mld zł. Kwota ta stanowi blisko jedną trzecią wszystkich środków wydanych przez ARiMR z tego programu.

Źródło: ARiMR
Autor: Departament Komunikacji Społecznej