Można już składać wnioski o wsparcie na posadzenie lasu

Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadza działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony, a co z tego wynika mierne dochody.

Wsparcie z tego działania może uzyskać rolnik, który zadeklaruje posadzenie lasu na swoim gruncie lub na gruncie należącym do jego małżonka, albo też na terenie którego jest współwłaścicielem. Powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi być większa niż 0,5 ha, a jej szerokość musi wynosić powyżej 20 m. W przypadku gruntów graniczących z lasem, nie stosuje się tych wymagań, wystarczy jedynie by ich powierzchnia wynosiła co najmniej 0,1 ha. Maksymalny obszar, który może zalesić jeden rolnik wynosi 100 ha. Nie można sadzić lasu m.in. na terenach objętych programem „Natura 2000”, w parkach krajobrazowych czy rezerwatach przyrody. Ważne jest to, że zalesienie gruntu nie może być sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wysokość wsparcia jakie może otrzymać rolnik z ARiMR, zależy od tego na jakich gruntach zdecyduje się posadzić las. Jeżeli są to grunty rolne, wówczas przysługują mu trzy rodzaje pomocy. Pierwszy z nich to, wypłacane jednorazowo po posadzeniu lasu, wsparcie na zalesianie. Wynosi ono od 4160 zł/ha do 6260 zł/ha i zależy m.in. od proporcji gatunków drzew iglastych i liściastych oraz ukształtowania terenu. Dodatkowe pieniądze można uzyskać za wykonanie odpowiedniego, zaleconego przez nadleśniczego, zabezpieczenie sadzonek. Drugim rodzajem wsparcia jest premia pielęgnacyjna. Otrzymują ją rolnicy przez kolejne pięć lat i wynosi ona rocznie w zależności od ukształtowania terenu od 970 zł/ha do 1360 zł/ha. Tu również można otrzymać dodatkową pomoc za stosowanie zaleconych przez nadleśniczego środków ochronny uprawy leśnej przed zwierzyną. Ostatnim rodzajem wsparcia, które może otrzymać rolnik jest premia zalesieniowa. Uprawnione do niej są osoby, które udokumentują że 25% ich dochodów pochodzi z działalności rolniczej. Premię zalesieniową w rocznej wysokości 1580 zł/ha rolnik otrzymuje przez 15 lat. Ma ona rekompensować utracony dochód, który rolnik osiągnąłby prowadząc na danym gruncie uprawy rolne.

W przypadku posadzenia lasu na gruntach innych niż rolne, ARiMR przyznaje wsparcie na zalesianie oraz premię pielęgnacyjną. Agencja nie wypłaca wówczas premii zalesieniowej, bowiem grunty na których posadzony został las nie były gruntami rolnymi, a więc nie mogły przynosić dochodu z działalności rolniczej.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne” rolnik powinien posiadać plan zalesienia. O jego sporządzenie musi się zwrócić do nadleśniczego. Następnie rolnik musi wykonać zalesienie dokładnie według tego planu i w ciągu 7 dni od zakończenia tych prac zawiadomić o tym nadleśniczego. Wówczas nadleśniczy sporządzi zaświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem. Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, do którego obowiązkowo dołączone jest takie zaświadczenie oraz protokół z odbioru gruntów zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, powinno zostać złożone do biura powiatowego ARiMR do 20 maja roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.

Zalesianie gruntów było dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W tym czasie rolnicy posadzili las na powierzchni ponad 70 tys. ha.