ARiMR podpisała 1834 umowy na wsparcie działalności nierolniczej

Dotychczas ARiMR podpisała 1834 umowy o przyznanie pomocy finansowej na rozwój działalności innej niż rolnicza z rolnikami, którzy w 2008 r. złożyli wnioski. Oddziały Regionalne przyjęły w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego PROW 2007 – 2013, ponad 4 tys. wniosków.

Niestety wiele wniosków, złożonych w 2008 r. zawiera błędy. Takie wnioski muszą być poprawione lub uzupełnione, a to spowalnia tempo podpisywania umów z rolnikami. Agencja prosi rolników, do których trafiły pisma o złożenie poprawek lub uzupełnień do wniosków, aby zrobili to jak najszybciej. Skróci to czas weryfikacji wniosków i oczekiwanie rolników na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy.

Warto podkreślić jednocześnie, że kierownictwo ARiMR, aby doprowadzić do szybszego wypłacenia pieniędzy wnioskodawcom na rozwijanie działalności nierolniczej, poleciło dyrektorom Oddziałów Regionalnych przejście na dwuzmianowy system pracy oraz zaleciło przesunięcie części pracowników z Biur Powiatowych do rozpatrywania wniosków o pomoc ze wszystkich „działań” PROW 2007-13. Wprowadzone zmiany organizacyjne pozwoliły zwiększyć tempo weryfikacji wniosków i przyspieszą wypłacanie pieniędzy tym wnioskodawcom, których wnioski przeszły wszystkie procedury.

Spośród 1834 rolników, z którymi Agencja podpisała umowy o przyznanie pomocy na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 843 zrealizowało projekty i złożyło wnioski o płatność na łączną kwotę ponad 67 mln zł. Agencja dotychczas wypłaciła wsparcie 281 beneficjentom w wysokości blisko 24 mln zł.

Rolnik, jego współmałżonek lub domownik może otrzymać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich w wysokości do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. Wysokość otrzymanej z ARiMR pomocy nie może przekroczyć połowy kosztów kwalifikowanych poniesionych przez rolnika na realizację inwestycji objętej wsparciem.

W 2008 roku w skali kraju przewidziano na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 229 mln zł (równowartość 63,6 mln euro), a w całym okresie realizacji PROW 2007 – 2013 ponad 345 mln euro.

Drugi nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” został uruchomiony 15 kwietnia 2009 r. Na to działanie, przeznaczono w ramach tegorocznego naboru 370,8 mln zł z PROW 2007-2013. Wnioski są nadal przyjmowane w 11 województwach. Zakończyły przyjmowanie wniosków w tegorocznym naborze: 19 maja – Wielkopolski, 22 maja – Pomorski, 28 maja – Zachodniopomorski, 12 czerwca – Warmińsko-mazurski i 16 czerwca – Lubuski.

Departament Komunikacji Społecznej